TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA PURKAMINEN

 

Määräaikainen työsuhde päättyy työsopimukseen merkittynä ajankohtana ilman erillistä irtisanomisaikaa. Määräaikaista sopimusta ei periaatteessa voi irtisanoa, mutta yhdistysten palkkatukityöntekijöiden työsopimuksiin kirjoitetaan ehto, että työntekijä voi irtisanoa sopimuksen saatuaan pidempikestoisen työ- tai koulutuspaikan. Työllistyminen yritykseen tai muuhun työpaikkaan, jossa on mahdollista saada työtä pidemmäksi aikaa, on aina ensisijainen tavoite. Määräaikaisen työsopimuksen voi purkaa samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassaolevankin.

 

TYÖTODISTUS

Työsuhteen päättyessä työntekijälle annetaan työtodistus. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Työtodistuksen antovelvollisuus on 10 vuotta eli pyydettäessä työtodistus on annettava pitkänkin ajan kuluttua.

 

VAROITUSKÄYTÄNNÖT

Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen henkilöön liittyvin perustein, hänen tulee antaa työntekijälle kirjallinen varoitus. Varoitus antaa työntekijälle mahdollisuuden korjata toimintaansa ja on voimassa noin vuoden. Jos työntekijä uusii laiminlyöntinsä tai muun vastaavan epäsopivan käytöksen varoituksen voimassa ollessa, hänet voidaan irtisanoa toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta (tai hyvin painavilla perusteilla myös määräaikaisesta työsuhteesta). Lain mukaan varoituksia ei tarvitse antaa kuin yksi, mutta työpaikkakohtaisesti voidaan sopia useamman varoituksen käytännöstä ennen irtisanomista.

Jos työntekijän teko on niin vakava, että se on jo melkein työsuhteen purkuperuste, työnantaja voi irtisanoa työsuhteen antamatta ensin varoitusta.

 

TYÖSUHTEEN PURKAMINEN

  • Työsuhteen voi purkaa työnantaja tai työntekijä.
  • Jos työsuhteessa on koeaika, sen voi koeajan kuluessa purkaa päättymään heti ilman muuta syytä. Koeaikapurkukaan ei saa kuitenkaan perustua epäasialliseen syyhyn kuten työntekijän raskaus, sairaus, osallistuminen työtaistelutoimenpiteeseen, poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet, ikä, seksuaalinen suuntautuminen. Asialliset syyt voivat liittyä esimerkiksi työnsujumiseen tai työilmapiiriin.
  • Koeajan jälkeen työsuhteen voi purkaa vain erittäin painavasta syystä, kun ei kohtuudella voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa. Purkuperusteita voivat työnantajan puolelta olla tilanteet, joissa työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla, käyttää päihteitä taikka törkeällä tavalla rikkoo kilpailevan toiminnan kieltoa. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi, kun työnantaja tai tämän sijainen törkeästi vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai muutoin loukkaa työntekijää, kun hänelle ei anneta riittävästi työtä tai kun palkkaa ei makseta sopimuksen mukaisesti. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa. Ennen työsuhteen päättämistä työntekijälle on varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen päättämisen syystä
  • Työsuhde voidaan myös katsoa purkautuneeksi, jos työntekijä on ollut töistä pois vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä. Jos kuitenkin selviää, että poissaolosta ei voitu ilmoittaa hyväksyttävän syyn vuoksi, työsopimuksen purkaminen peruuntuu.
  • Jos työntekijä eroaa työstä ilman pätevää syytä tai itse aiheuttaa työsuhteen päättymisen, TE-toimisto voi määrätä karenssin.

 

 

 

 

 Muokattu viimeksi: 01.08.2022