Asiakkaat ja kuntalaiset mukaan palvelujen kehittämiseen


Asiakkaan asema, itsemäärääminen ja vaikutusmahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä – Integroitu kirjallisuuskatsaus
Kaisa Kaseva 2011.
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:16.

Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi. Opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin
Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi ja Marja-Liisa Manka 2012.
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Asiakkaan äänellä. Menetelmäopas asiakaspalautteen keräämiseen sosiaalityössä
Hanna Pieviläinen, Anne Pyykkönen ja Tanja Saukkonen 2014.
oSallisuushanke Salli, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Asiakaslähtöinen arviointi Bikva-malli
Stakesin Hyvät käytännöt Menetelmä-käsikirja. Koonnut Hanne Kathrine Krogstrup.

Kuntalainen palvelujen kehittäjänä
Tuula Jäppinen ja Sini Sallinen 2012.
Kuntaliitto.

Kuntalaiset keskiöön. Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon
Kuntaliitto.

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen
Petri Virtanen, Maria Suoheimo, Sara Lamminmäki, Päivi Ahonen ja Markku Suokas.
Tekesin katsaus 28/2011.

Osallistavia menetelmiä ja rakenteita sosiaaliviraston työssä. – Opas sosiaaliviraston työntekijöille
Opaskirjaan on koottu Helsingin kaupungin sosiaalitoimessa kokeiltuja ja käytettyjä asiakas- tai asukasryhmiä sekä asiakkaita ja heidän läheisiään osallistavia menetelmiä.

Työkirja asiakaspalauteprosessin itsearvioinnin tueksi
Käyttäjädemokratiaklubi. HELTECH Käpylän koulutusyksikkö 2008.


Muokattu viimeksi: 09.03.2020