Opinnäytetöitä

 

Asiakaslähtöisyys ja -osallisuus palveluiden kehittämisessä ja johtamisessa (2013). Saarinen, Kaisa. Opinnäytetyö. Sosionomi YAMK. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu.


Asiakaspalveluraadin elementit: Läntisen sosiaaliaseman asiakaspalveluraadin pilottimallin jäsenten ja vetäjien kokemuksia
(2011). Kytöaho, Marko; Luotonen, Tiina. Opinnäytetyö. Sosiaalialan ko. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Asiakkaan ääni – kuuluviin? Bikva – arviointimenetelmän soveltaminen erään kaupungin aikuissosiaalityössä. (2010). Paavilainen, Päivi. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiaalityö. Jyväskylän yliopisto.

 

Asiakkuuden ja osallisuuden rakentuminen palveluohjauksessa (2006). Eloranta, Hanna. Pro gradu -tutkielma. Terveystieteen laitos. Tampereen yliopisto.

 

Asiakkaat osallisena palveluiden kehittämisessä – opas asiakasraadin perustamiseen (2014). Sauristo, Hannele. Opinnäytetyö. Sosionomi (ylempi amk). Sosiaalialan tutkinto-ohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Asukkaiden osallisuuden rakentaminen Siun sotessa. (2018). Lankila, Jaakko. Pro gradu –tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta/Yhteiskuntatieteiden laitos. Yhteiskuntapolitiikka. Itä-Suomen Yliopisto.

 

Henkilökohtainen apu ja monimuotoinen osallisuus. Tutkimus vaikeavammaisten osallistumisesta ja osallisuudesta (2011). Kivistö, Mari. Ammatillinen lisensiaatin tutkinto, sosiaalityön erikoistumisopinnot / hyvinvointipalvelujen koulutusohjelma. Lapin yliopisto.

 

Ikääntyneiden osallisuus: kotihoidon asiakkaiden näkökulmasta: kirjallisuuskatsaus (2020). Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Terveysala. Koponen, Anna-Mari & Kortelainen, Sari.

 

”Jos vaikka sais vaikuttaa siihen, mitä tehhää kerhossa” : Lapsilähtöisyyden lisääminen 4H-kerhotoiminnassa (2019). Laamanen, Ronja. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysala. Sosionomi. Saimaan ammattikorkeakoulu.

 

Kohti osallistavaa tiimityöskentelyä – osallisuuden vahvistaminen työyhteisön toiminnan kehittämisen avulla (2019). Rauhala, Tiina. Opinnäytetyö. Sosiaaliala. Sosiaalialan kansalais-ja aluelähtöisyys. Sosionomi YAMK. Lapin ammattikorkeakoulu.

 

Kokemuksellisen yksinäisyyden ehkäisy järjestölähtöisesti yli 65-vuotiailla miehillä. (2020) Haakana, Marko. Opinnäytetyö. Karelia amk/Ikäosaaminen, Sairaanhoitaja YAMK.

 

Kokemusasiantuntijatoimintamallin kehittäminen Siun sotessa (2018). Kurki, Veli & Toropainen, Johanna. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (Ylempi AMK). Karelia-ammattikorkeakoulu.

 

Kuntalaisten osallistaminen kunnan päätöksentekoon – case: Säkylän nuorten kansalaisraadin järjestäminen (2014). Karjalainen Jarkko. Liiketalouden koulutusohjelma. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

 

”Kun vaan itse ottaa ittestään irti et lähtee” : Ikäihmisten osallisuus Kyttälänkylä –projektissa (2011). Ojalehto, Kerttu. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Kurkistuksia avoimen varhaiskasvatuskerhon osallisuuteen (2018). Repo, Anne-Mari. Pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustiede. Oulun yliopisto.

 

Kylätulilla. ”Kenen sydämessä tuli palaa, hän voi toisia lämmittää”  (2010). Kröger, Eeva. Opinnäytetyö.  Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa (2013). Ernvall, Ida ja Jahnukainen, Johannes. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Lasten Parlamentti Joensuussa: Alueellisen mallin kehittäminen. (2020). Puranen, Maria. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

 

Maahanmuuttajien osallisuus Jyväskylässä (2017). Hautala, Mikko. Pro gradu –tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Yhteiskuntapolitiikka. Jyväskylän yliopisto.

 

Maahanmuuttajat suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina. ”Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä”. (2011) Hallikainen, Minna. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Sosionomi YAMK. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

 

Maaseutu kehittämisen projektoituminen – Ruohonjuuritason osallisuus LEADER-hankkeissa ja osallisuuden vaikutukset kansalaisjärjestöihin. (2017). Peura, Ilona. Pro gradu –tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiologia. Jyväskylän yliopisto.

 

Mahdollistaako sosiaalinen media osallisuutta? : Ei vihapuheelle -liikkeen vapaaehtoisten kokemuksia osallisuudesta sosiaalisessa mediassa (2014). Salmijärvi, Susanna. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

”Me ollaan sellasii huutolaispoikii, ei meidän asioista kukaan välitä…” : kokemuksia Espoon työllisyyspalveluiden asiakasraadista. (2010). Reponen, Sirkku. Opinnäytetyö. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi AMK-tutkinto. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

”Me ollaan voimaryhmä!” Osallisuutta ryhmäkodissa (2012). Renko, Johanna. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.

 

Mielenterveyskuntoutujan osallisuus asumispalveluissa. 2013. Ikola, Henna-Maria Susanna. Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Miten huono-osainen voi olla osallinen? Tarkastelussa päiheidenkäyttjien, toimeentulotuen saajien, vankien ja asunnottomien osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus (2009). Särkelä, Mona. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikka/Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto.

 

Monikulttuurinen teatteriprojekti osallisuuden näkökulmasta (2012). Korkatti, Maria. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

 

Nuoret ympäristön kehittäjinä.  – Nuorten Ääni –ryhmien menetelmäopas (1999). Flöjt, Anu. Pro gradu –tutkielma.  Liikunnan ja sosiaalitieteiden laitos/liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.

 

Nuorten osallisuuden edistäminen Walkers-bussilla (2018). Kuusniemi, Stina. Opinnäytetyö. Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuus. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

 

Nuorten osallisuushankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien merkitys nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi – tarkastelussa neljän hankepaikkakunnan toimintamallit (2007). Leinonen, Linda. Pro gradu -tutkielma. Kunnallispolitiikka, Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.

 

Nuorten osallisuus sijaishuollon aikaisessa sosiaalityössä (2010). Palomaa, Miia. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

Nuorten osallisuus terveysvalinnoissa – Haastattelututkimus Vamos-toiminnassa oleville nuorille (2018). Hakonen, Marja S. Pro Gradu – tutkielma. Terveystieteiden tiedekunta/Hoitotieteen laitos. Hoitotiede. Itä-Suomen Yliopisto.

 

Osallisuuden jäsentyminen maahanmuuttajien kotoutumiskokemuksista kertovissa mielipidekirjoituksissa (2011). Niiles, Henna. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Osallisuuden mahdollisuudet lasten harrastusryhmässä: tutkimus 8-10-vuotiaiden tyttöjen harrastusryhmän toiminnasta (2016). Muotka, Riina. Pro-gradu. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen yliopisto.

 

Osallisuuden taloa rakentamassa: opas osallisuuden kehittämiseen kuntaorganisaatiossa (2010). Koivu, Maija. Opinnäytetyö. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, YAMK. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Osallisuus aikuisten avoimessa ryhmätoiminnassa (2012)  Karttunen, Laura & Tahvanainen, Suvi. Opinnäytetyö.  Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Osallisuus alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa – kirjallisuuskatsaus suomalaisiin opinnäytetöihin ja tutkimukseen lapsen osallisuudesta. (2017). Salmikangas, Tiia. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Osallisuus ja sen kehittyminen Demokratiahankkeessa (2011). Koskelainen, Kaisla. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Osallisuus omaan elämään. Ikääntyneen hyvinvointipalveluiden käyttäjän osallisuus. (2019). Niinisalo, Kaisa. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön (ylempi AMK) koulutusohjelma.

 

Osallisuus osana taidelaitosten yleisötyötä lähiöissä – kokemuksia Helsingin mallista (2019). Laakso, Mari & Turunen, Pekka. Opinnäytetyö. Yhteisöpedagogi AMK, järjestö-ja nuorisotyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Osallisuus päiväkodissa. Kuinka lasten osallisuus toteutuu kasvattajien näkökulmasta. (2017). Ojala, Mari. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Osallisuus sosiaalisessa kuntoutuksessa. (2018). Koskinen, Anu-Maija. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

 

Osallisuus – todellisuutta vai fraaseja? Kuntouttavan työtoiminnan asiakas aktivointisuunnitelmaprosessissa (2013). Kirvesmäki, Sirpa. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Osallisuutta etsimässä: Selvitys nuorisotalo Sillan kävijöiden osallisuuden kokemuksista (2010). Salminen, Elina. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia asiakkaiden osallistamisesta kehittämiseen (2017). Harju, Mari. Pro gradu- tutkielma. Filosofinen tiedekunta. Sosiaali- ja terveyshallintotiede. Vaasan yliopisto.

 

Sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen ikääntyneiden arjessa (2012). Nurmela, Timo. Pro gradu-tutkielma. Sosiaalityö. Lapin yliopisto.

 

Taidetyöpajanuorten tieto-osallisuuden kokemukset Jyväskylän sosiaali- ja työvoimapalveluissa (2013). Matilainen, Sari. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Tuki ja osallisuus päihdekuntoutuksessa. (2019). Rautio, Hanna. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Vammaisten lasten osallisuuden lisääminen lastenyksikkö Kielossa. (2020). Ojamäki, Jenniina & Kiekara, Heli. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

 

Vapaaehtoistoiminta vahvistamassa maahanmuuttajien osallisuutta (2010).  Rieppola, Eija. Opinnäytetyö.  Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki.

 

Yksinasuvien työttömien köyhyys. (2015). Kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta. Harju, Sanni. Pro Gradu. Tampereen yliopisto. Sosiaalityö.

 

Yhteisellä asialla, asiakkaan kanssa – asiakaslähtöisen arvioinnin Bikva-menetelmä ja sen käyttö. (2011). Reijonen, Mikko. Lisensiaatin tutkimus. Tampereen yliopisto.

 

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa: Mielenterveyskuntoutujien osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa.
(2018). Inkinen Anne; Kosloff, Johanna. Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.Muokattu viimeksi: 01.06.2022