Osallisuus -kirjallisuutta

 

Elo, Satu & Kaihari, Kristina & Mattila, Paula & Nissilä, Leena (toim.) 2017. Rakentavaa vuorovaikutusta. Sarja: Oppaat ja käsikirjat 2017: 1a.

Era, Taina (toim.) 2013. Osallisuus – oikeutta vai pakkoa? Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 156.

Flöjt, Anu 2000. Tunnetko olevasi osallinen eli mitä osallisuus on? Liikunnan sosiaalitieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Gothóni, Raili & Hyväri, Susanna & Kolkka, Marjo & Vuokila-Oikkonen, Päivi 2016. Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena.Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2.

Gretschel, Anu (toim.). Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008: menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi lääninhallitusten peruspalveluarvioinnin tuloksiin 20 pilottikunnassa. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi, 2009.

Gretschel, Anu & Moisala,  Jarno (toim.) 2008. Nuorten Raahe: nuorten ajatuksia osallisuudesta, vaikuttamisesta ja Raahesta. Raahen kaupunki: Raahen nuorison tuki.

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) 2007. Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseura.

Haake, Niina & Nikula, Tuuli 2011. Osallisuus, luottamus ja elinympäristö. Terveyden edistämisen kansalaiskysely 2011. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 1/2011.

Halttunen-Sommardahl, Riitta 2007. Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2007:5.

Harinen, Honkasalo, Souto, & Suurpää (toim.) 2009. OVET auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura 91. Helsinki.

Heini, Annina & Hokkanen, Liisa & Kontu, Katariina & Kunttu, Katriina & Lindroos, Nelli & Ronimus, Heli 2019. Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä – asiakkaiden kokemuksia. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 67.

Hietanen, Ira & Tammi, Aki (toim.) 2014. Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas. Suomen Verkkodemokratiaseura ry

Hietikko, Rosa & Kulmala, Meri-Tuuli. Käytäntötutkimus. 2018. Perhe, kotoutuminen ja osallisuus kotoutuja-asiakkaiden palvelutarpeen arvioissa ja kotoutumissuunnitelmissa. 2018. Helsingin yliopisto. Sosiaalityö.

Horelli, Liisa & Sotkasiira, Tiina (toim.) 2003. Töpinäksi! Nufon itsearviointi – ja menetelmäopas. Pohjois-Karjalan nuorten foorumi –hanke.

Hämäläinen-Puhakka, Katja 2005. Osallisuutta etsimässä asuinalueilla – Maamuuntaja osahanke.  Artikkeli raportissa Sateenvarjojen alta Kumppanuuksien tuloksiin. Joensuun seudun EQUAL-hankkeen toiminta 2002-2005 aktiivoivan ja sosiaalisen työllistämisen mallin kehittämistyö.

Ikäihmisten osallisuuden toimintamalli . Turun kaupunki 2017.

Isola, Anna-Maria & Kaartinen, Heidi & Leemann, Lars & Lääperi, Raija & Schneider, Taina & Valtari, Salla & Keto-Tokoi, Anna 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. THL.

Jämsén, Arja & Pyykkönen, Anne (toim.) 2014. Osallisuuden jäljillä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Jäppinen, Tuula 2011. Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Kunnan ja kuntalaisen vuorovaikutus palveluja koskevassa päätöksenteossa ja niiden uudistamisessa. Verkkojulkaisusarja Electronica Universitatis Tamperensis, nro 1154. Tampereen yliopisto.

Kaisa Kaseva 2011. Asiakkaan asema, itsemäärääminen ja vaikutusmahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä – Integroitu kirjallisuuskatsaus Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:16.

Kanninen, Vesa (toim.) 1999. Lähiö abc. Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raportteja 239. Gummerus Kirjapaino Oy. Saarijärvi.

Kansalaisfoorumit edustuksellisessa päätöksenteossa. Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita. 51/2012.

Kansalaiset voimavarana aluekehityksessä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kanava-projektin (2005-2009) loppuraportti.

Kattilakoski, Mari, Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina 2011. Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa. Artikkeli: Maaseudun uusi aika 2/2011.

Kivipelto, Minna 2008. Osallistava ja valtaistava arviointi. Johdatus periaatteisiin ja käytäntöihin.  THL (ent. Stakes) työpapereita 17.

Kohonen, Kirsi & Tiala, Toni (toim.) 2002. Kuntalaiset ja hyvä osallisuus.  Lupaavia käytäntöjä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Sisäasianministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Krappala, Mari & Pääjoki, Tarja (toim.) 2003. Taide ja toiseus. Syrjästä yhteisöön. Stakes. Helsinki.

Kurikka, Päivi. 1997. Osallistumisen (h)aave. Nuorten Suomi 2001 –tutkimuksia nro 4. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Laitila, Minna 2010. Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa. Hoitotieteen laitos. Terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kuopio. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 31.

Laitinen, Hanna 2002. Kenen ehdoilla? Osallistaminen kehitysyhteistyössä. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja 23.

Laitinen, Voipio & Grönqvist 1995. Yhteisön ääni: osallistavien menetelmien ääni.

Laycock, Jolyn & Vartiainen, Pekka (toim.) 2008. Taiteen ja kulttuurin tuotanto ja sosiaalisen osallisuuden haaste. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Helsinki.

Leemann, Lars & Hämälainen, Riitta-Maija 2016. Asiakasosallisuus, sosiaalinen osallisuus ja matalan kynnyksen palvelut: pohdintaa käsitteiden sisällöstä. Julkaisussa: Yhteiskuntapolitiikka 2016 : 5, s.586-594.

Lettenmeier, Laura, Palamaa, Saana, Teerijoki, Johanna & Vuojakoski, Heikki. 2019. Nuorten osallisuudesta elinvoimaa. Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa. Nuorten akatemia.

Matthies, Aila-Leena, Kotakari, Ulla & Nylund, Marianne (toim.) 1997. Välittävät verkostot. Vastapaino. Jyväskylä.

Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina. 2013. Hyvinvointitalkoot – Miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita. Kampa-hankkeen julkaisu. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius & Kampa-hanke.

Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna 2013. Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2013, vol. 14.

Nurmi, Suvielise & Rantala, Kaisa (toim.) 2011. Näyn ja kuulun. Lapsen etu ja osallisuus. LK-Kirjat & PTK – poikien ja tyttöjen keskus. Keuruu

Oranen, Mikko 2007. Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriö Lastensuojelun kehittämisohjelman osahankeen raportti 31.1. 2007.

Paakkunainen, Kari (toim.). Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku: nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Opetusministeriö : Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta, 2004.

Pennanen, Niina, Hiltunen, Kaisa & Tarkiainen, Ari 2014. SOHVI:n satoa. Kokemuksia hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin alueellisen tiedontuotannon kehitättäminen. SOHVI-hanke 2012-2014. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Perukangas, Michael 2010. Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus. Onnistuvat opit – monialaisen yhteistyön juurruttamismalli nuorten tukemiseksi. Valtakunnallinen työpajayhdistys.

Pieviläinen, Hanna & Pajula, Elina. 2007. Työ, toimeentulo ja osallisuus Itä-Suomessa – kansalaisnäkökulma alueen kehittämiseen. Raportti Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton TOSI-hanke hankkeen kenttäkierroksesta.

Piirainen, Keijo & Kiviranta, Mervi (toim.) 2019. Turvaverkkoa paikkaamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4.

Pyyry, Noora 2012. Nuorten osallisuus tutkimuksessa. Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Nuorisotutkimuksen julkaisuja 30:1.

Raunio, Kyösti 2006. Syrjäytyminen. Sosiaalityötä kiinnostavia näkökulmia. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helsinki.

Roivainen, Irene [et al.] (toim.) 2008.  YHTEISÖT ja sosiaalityö : kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus.

Rouvinen-Wilenius, Päivi & Koskinen-Ollonqvist, Pirjo 2011.Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen. Järjestöt suunnan näyttäjinä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 9/2011.

Sovijärvi, Tarja (toim.) 2013. Parasta osallisuutta. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 16.

Valkama, Katja 2012. Asiakkuuden dilemma. Näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuteen. Acta Wasaensia no 267. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 7. Universitas Wasaensis.

Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä  2002.

Virtanen, Petri; Suoheimo, Maria; Lamminmäki, Sara; Ahonen, Päivi & Suokas, Markku 2011. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Tekesin katsaus 28/2011.

Vuorela, Terho & Veräväinen, Kristiina 2000. Uutta osallisuutta pienin askelin. Osallisuushankkeen I vaiheen arviointi. Suomen Kuntaliitto. HAUS Hallinnon kehittämiskeskus. Helsinki.

 Muokattu viimeksi: 11.08.2022