TIETOA JA MENETELMIÄ

Tietoa ja vinkkejä hyvistä toimintamalleista, menetelmistä ja aineistoista lasten ja perheiden kanssa työskentelyyn ja toimimiseen.


VAPAAEHTOISTOIMINTA

Yhdessä enemmän – vapaaehtoistoiminnan kerhomateriaali yläkouluille
Kerhokeskuksen Yhdessä enemmän kerho-aineiston yläkouluille. Kerhopaketissa on seitsemän kerhokerran kokonaisuus, mutta se on vapaasti muokattavissa  käytettäväksi  myös  yhdessä  esimerkiksi  järjestöjen  oman  materiaalin kanssa.


MENETELMIÄ JA AINEISTOJA LASTEN JA PERHEIDEN KANSSA TYÖSKENTELYYN JA TOIMIMISEEN

LASTEN KANSSA LUONTOON – Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen
PEPPI-hankkeen opas antaa ideoita ja välineitä luontoaiheisen toimintapäivän järjestämiseen. Oppaasta löytyy niin yksityiskohtaista tietoa luontotoimintapäivän suunnittelusta, vinkkejä ohjelman järjestämiseen ja tapahtumapaikan valintaan kuin konkreettisia listoja muun muassa tarvittavista varusteista.

Kasvuntuki.fi-sivusto kokoaa työmenetelmiä lapsien ja perheiden tukemiseen
Kasvun tuki on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Kasvun tuki levittää tietoa työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.

Lapsilta opittua –  työvälineitä lapsikeskeiseen toimintaan
Pelastakaa Lapset ry:n lapsilta opittua -verkkosivusto antaa äänen lapsille ja tarjoaa aikuisille ja ammattilaisille  käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja lasten osallisuuden vahvistamiseen ja lapsikeskeiseen toimintaan.

Menetelmäopas jalkautuvaan nuorten tieto- ja neuvontatyöhön
Koordinaatin sivuille koottujakokeiltuja, parastettuja, erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja. Opas on tarkoitettu kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön.Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen

Tunne- ja kaveritaitokortit
Suomen mielenterveysseuran Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

Tehtäväkortit
MLL:n sivuilta löydät tehtäväkortteja, joita voit hyödyntää laajalti opetuksessa ja nuorisotyössä. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus.

Harrasta kotona -sivusto
Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta

Opas vertaisoppimisen menetelmistä
EPTO:n laatima tietopaketti vertaisoppimisen menetelmistä. Opas tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille käytännön tietoa, vinkkejä ja neuvoja laadukkaiden vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen. Opas sopii hyvin sovellettavaksi myös nuoria osallistavaan ja nuorten oman asiantuntijuuden esiin nostavaan päihdekasvatustyöhön.

STOP-turvallisuuspeli haastaa nuoret pohtimaan arjen turvallisuutta ja kaveritaitoja
Sisäisen turvallisuuden STOP-opetuspeli opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Pelissä nuoret kohtaavat erilaisia todellisesta elämästä kumpuavia haastavia ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavia tilanteita.

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja tarjoaa käytäntöjä nuorten parissa työskenteleville
Valtakunnallisessa Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen käsikirjassa on kuvattu hankkeen aikana toteutettuja hyväksi havaittuja käytäntöjä ja hyödynnetty työntekijöiden ammatillista kasvua.

Työvälineitä nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo tarjoaa verkkosivuillaan työvälineitä ja oppaita työvälineitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteistyössä nuorten parissa toimivbien ammattilaisten kanssa tuotetut materiaalit soveltuvat niin yksilötyöhön kuin työskentelyyn ryhmien kanssa.

Yli rajojen -menetelmäopas
Suomen Partiolaisten menetelmäopas sisältää 13 toiminnallista rastia. Oppaan rastien avulla pakolaisuuteen ja ennakkoluuloihin liittyviin kysymyksiin voidaan pureutua niin partioryhmien koloilloissa tai muistelemispäivänä ja niin piirin kuin lippukunnankin tapahtumissa. Rastit soveltuvat tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille ikäkausille, mutta niistä on helppo muokata tekemistä myös nuoremmille. Rasteja on helppo soveltaa tilanteen mukaan: niistä voi muodostaa kokonaisen rastiradan tai hyödyntää yksittäisiä rasteja paikasta ja ryhmän koosta riippumatta.

Leikkipankki
Leikkipankista löydät leikkejä ja vinkkejä hauskaan yhdessäoloon lapsille, nuorille ja kaikenikäisille.

MLL julkaisemia materiaaleja
Sivuilta löytyy materiaaleja eri ammattilaisille lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Materiaalit on suunnattu ammattilaisille, mutta ne ovat hyödyllisiä myös vapaaehtoisille.


OPINNÄYTETYÖT JA PRO-GRADU TUTKIELMAT

Osallisuus päiväkodissa: Kuinka lasten osallisuus toteutuu kasvattajien näkökulmasta (2017)
Ojala, Mari. Oppinäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät (2016)
Vuorenmaa, Maarit. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Lasten osallisuuden toteutuminen Mikkeliläisen päiväkodin arjessa (2016)
Jantunen Maria, Lempinen Lilli
Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma, Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Osallisuuden mahdollisuudet lasten harrastusryhmässä: tutkimus 8-10-vuotiaiden tyttöjen harrastusryhmän toiminnasta (2016).
Muotka, Riina. Pr-gardu. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos.

Lasten osallisuutta päiväkodissa, Lasten ääni ja vaikuttaminen oppimisympäristössä (2013)
Taipale Tanja
Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa (2013).
Ernvall, Ida ja Jahnukainen, Johannes. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Taidetyöpajanuorten tieto-osallisuuden kokemukset Jyväskylän sosiaali- ja työvoimapalveluissa (2013).
Matilainen, Sari. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

YKSIVANHEMPAISTEN LASTEN OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN LUOVIN MENETELMIN: Perheaiheista ryhmätoimintaa 3–7-vuotiaille (2012)
Möttö, Henna ja Yli-Harja Noora
Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Nuorten osallisuus sijaishuollon aikaisessa sosiaalityössä (2010).
Palomaa, Miia. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Osallisuutta etsimässä: Selvitys nuorisotalo Sillan kävijöiden osallisuuden kokemuksista (2010).
Salminen, Elina. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Nuorten osallisuushankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien merkitys nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi – tarkastelussa neljän hankepaikkakunnan toimintamallit (2007).
Leinonen, Linda. Pro gradu-tutkielma. Kunnallispolitiikka, Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Nuoret ympäristön kehittäjinä.  – Nuorten Ääni –ryhmien menetelmäopas (1999).
Flöjt, Anu. Pro gradu –tutkielma.  Liikunnan ja sosiaalitieteiden laitos/liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.

Nuorten kokemuksia sosiaalisen verkoston antamasta tuesta jälkihuollon aikana (2019)
Kupiainen Viivi
Kosonen Jonna
Karelia ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Soma hanke

0–3-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia vanhemmuudesta ja Joensuun perheentalon toiminnasta (2018)
Oinonen Jenni
Väisänen Henna
Karelia- ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Joensuun Perheentalo

Mönni, Tito ja Nuu – Monenlaista erilaisuutta : Suomen Punaisen Ristin työpaja esikouluikäisille lapsille (2017)
Reinikainen, Heidi; Pouhula, Katja
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Suomen Punainen Risti, Savo-Karjalan piiri

Synnytyksen jälkeinen masennus : Opaslehtinen odottaville perheille (2017)
Roivainen, Emmi; Ruppa, Saara-Elina
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan mielen-terveysomaiset FinFami ry

Isämies-lapsitoiminnan käynnistäminen Joensuussa (2017)
Ollikainen, Turo
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pelastakaa Lapset ry

Äidin tunteet ensimmäisen lapsen odotusaikana : Teemailta Lähiötalolla (2017)
Pölönen, Noora; Malinen, Anne
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: ViaDia Joensuu ry

LASTEN YLEISIMMÄT PITKÄAIKAISSAIRAUDET JA NIIDEN ENSIAPU – Opaslehtinen joensuulaisen urheiluseuran valmentajille ja ohjaajille (2017)
Heinonen, Aino; Laakkonen, Noora
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Joensuun Kataja ry

Kosketuksen taikaa : – 3 – 6- vuotiaan leikki-ikäisen lapsen terveyden edistäminen satuhieronnan keinoin (2016)
Lindström, Marika
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: ViaDia Joensuu ry

Lapsiperheiden kokemuksia mastosytoosin vaikutuksista arkielämään (2016)
Martikainen, Heini; Muukkonen, Tanja
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Iholiitto ry

Onko mun pakko lähtee kotiin? Mä en halua olla yksin: Koulun jälkeisen toiminnan tarpeen selvitys Joensuun alueella (2014)
Kaila, Aleksandra
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Joensuun Perheentalo

”Kaverilta saa kuulla…”: Selvitys venäläistaustaisten 12–16 -vuotiaiden tyttöjen tavoittamisesta Joensuun Setlementti ry:lle (2014)
Jurvanen, Piia
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Joensuun Setlementti ry:n Isosisko- ja Tyttöjen Tupa – hanke

Lähiötalon toiminnan arviointi asiakkaiden ja lähiasukkaiden näkökulmasta (2014)
Holappa, Susanna
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: ViaDia Joensuu ry

 ”Onhan se maailman ihaninta kun se siinä on”: Äitien kokemuksia lapsen hoidosta kantoliinaillen (2014)
Kärkkäinen, Katju; Nykänen, Jonna
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Liekku ry

Vinkkikirjanen perhekahviloiden työntekijöille (2014)
Kauppinen, Heini
Karelia-ammattikorkeakoulu

”VARMAAN MEIJÄN PERHEEN PELASTUS”:
Joensuun Perheentalon yökylätoiminta vanhemmuuden tukena
(2014)
Nevalainen, Iiri; Kananen, Tuija
Karelia-ammattikorkeakoulu

Äitiyden rooli ja tunteet : Teemailta Lähiötalon asiakkaille 
  (2013)
Nevalainen, Anni; Hassinen, Marika
Karelia-ammattikorkeakoulu

Imetysvertaistukiryhmään osallistuneiden äitien kokemuksia  (2014)
Mähönen, Jutta-Kaisa
Karelia-ammattikorkeakoulu

Lapsi ja turvallisuus : Joensuun Perheentalon turvallisuuskansio (2013)
Majaniemi, Jonna
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Joensuun perheentalo

Arvioinnin polulla : Toiminnan arviointimalli Joensuun Setlementti ry:lle  (2013)
Hänninen, Minna
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Joensuun Setlementti ry

Laatua, perehdytystä ja jaksamista : Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistyksen perehdyttämiskansio (2012)
Simonen, Ilpo
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vertaistukitoiminta äitiyshuollon palveluiden tukena Liekku ry:n jäsenten kokemana (2012)
Hämäläinen, Mari; Paloperä, Hanna.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Liekku ry

Minä olen tärkeä -projektin pienryhmätoiminnan arviointi : Ohjaajat, vanhemmat ja yhteistyökumppanit (2012)
Laakso, Leena.
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Minä pystyn! Vai pystynkö?: Minäpystyvyys Minä olen tärkeä -projektin pienryhmätoiminnassa (2012)
Lämsä, Päivi.
Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Perheen selviytymisen tukeminen lapsen sairastaessa syöpää (2012)
Juutinen, Maija.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Syöpälapset sykkyrä ry

”Parasta ja raskainta on olla oman lapsen kanssa” : Tuotoksena   vauvaperheille suunnattu   opas   vertaistuesta   ja   vertaisryhmistä   Joensuun  alueella (2012)
Koponen, Anne.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö,
Toimeksiantaja: Pelastakaa Lapset ry Itä-Suomen aluetoimisto

Lähiötalo lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukemassa : Yhteisön hyvinvoinnin uhat ja toiveet toiminnalle (2012)
Savolainen, Angelina; Rotinen, Henna
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Onnistumisen edellytys on tarve,visio ja tie: Joensuun Perheentalon ohjausryhmän jäsenten näkemykset yhteistyökumppanuudesta, sen haasteista ja mahdollisuuksista (2012)
Kuittinen, Kaisu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Vanhemmuuden tukeminen: Perheentalo Joensuu -suunnitteluhankkeessa mukana olleiden eri tahojen työntekijöiden käsityksiä vanhemmuuden tukemisesta (2011).
Merja Kuukasjärvi.
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

”Jokaisella ihmisellä tulisi oikeus olla oman elämänsä ihanin”: Minä olen ihana -pienryhmätoiminta seitsemäsluokkalaisille tytöille (2011)
Laitinen, Taina; Halonen, Minna.
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu.

Huomio miehiin : Miesten ja miesnäkökulman huomioinnin kehittäminen Joensuun Nuorisoverstaalla (2011)
Hirvonen, Elisa; Pajari, Paula
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan paikallisyhdistysten alueellinen ja paikallinen yhteistyö (2010)
Wihinen, Anu
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.
Toimeksiantaja:  Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kiteen paikallisyhdistys.

Joensuulaisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintamenetelmät (2010)
Hakulinen, Jaana.
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Joensuun kampus.
Tutkimus on tehty tilaustyönä Joensuun Nuorisotoimelle.


VERKKOLEHTIÄ

ENSKA-lehti
Enska on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti, jonka viisi teemanumeroa vuodessa pureutuu yhteiskuntaamme rohkeasti ja asiantuntevasti heikossa asemassa olevien perheiden näkövinkkelistä.

LAPSEMME-lehti
Lapsemme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti, joka tavoittaa suomalaiset lapsiperheet. Lehteä lukevat myös muut lasten ja nuorten asioista kiinnostuneet.

NUORTEN YSTÄVÄT -lehti
Nuorten ystävät-lehti tiedottaa Nuorten Ystävien toiminnasta ja on myös lastensuojelu-, vammais-, päihde-, mielenterveys- ja työllistämispalveluiden tiedotuslehti. Vastuullisena sisällön- tuottajana toimii Nuorten Ystävien viestintäpalvelut, eri alojen tutkijat sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset.  Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

UUDISTUVA LASTENSUOJELU -lehti
SOS-lapsikylän julkaisema lehti pureutuu perheiden auttamiseen ja lastensuojelun tilaan Suomessa. Lehdessä haastatellaan asiantuntijoita ja esitellään ratkaisumalleja muun muassa ennaltaehkäisevän työn, perheiden hyvinvoinnin ja lastensuojelun kehittämiseksi.


ARTIKKELIT JA TUTKIMUKSET

Lapsen osallisuus (30.12.2016)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsen osallisuus ja kuuleminen. 20.11.2015.
Lastensuojelun keskusliitto

Nuorten osallisuus tutkimuksessa. Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Pyyry, Noora 2012.
Nuorisotutkimuksen julkaisuja 30:1.

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Markkula-Kivisilta, Hanna.
Pelastakaa lapset. 2009

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008: menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi lääninhallitusten peruspalveluarvioinnin tuloksiin 20 pilottikunnassa. Gretschel, Anu (toim.).
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi, 2009.

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä. Oranen, Mikko 2007.
Sosiaali- ja terveysministeriö Lastensuojelun kehittämisohjelman osahankeen raportti 31.1. 2007.

Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt. Vehviläinen, Jukka 2006. 
Opetushallitus.

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö. Nuva ry
Suomen nuorisovaltuustojen liitto.

Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku: nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Paakkunainen, Kari (toim.).
Opetusministeriö : Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta, 2004.


 Muokattu viimeksi: 14.09.2022