Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa -verkkokoulutus

24.04.2018 klo 16:00 - 15.05.2018 klo 17:30 / Koulutus/seminaari

Verkkokoulutuksessa saat kuul­la mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta jo hyö­dyn­ne­tään kun­tou­tuk­ses­sa ja mil­lai­sia hyö­ty­jä sekä haas­tei­ta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­se­e­en liit­tyy. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tu­taan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­teen, sii­hen liit­ty­vään tek­no­lo­gi­aan sekä käy­tän­nön ko­ke­muk­siin ja tut­ki­muk­siin sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kun­tou­tuk­ses­sa. Kurs­sin ai­ka­na saat myös konk­reet­ti­sia vink­ke­jä, kuin­ka voit hyö­dyn­tää eri­lai­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta ja mil­lai­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den so­vel­luk­sia on ke­hi­tet­ty.

 • Ti 17.4.2018 klo 16.00 – 17.30
  Mi­ten vir­tu­aa­li­sia op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä voi hyö­dyn­tää ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten kou­lu­tuk­ses­sa?
 • Ti 24.4.2018 klo 16.00 – 17.30
  Mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta voi­daan hyö­dyn­tää kun­tou­tus­pal­ve­luis­sa?
 • Ke 2.5.2018 klo 16.00 – 17.30
  Mi­ten HUS hyö­dyn­tää vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta?
 • Ti 8.5.2018 klo 16.00 – 17.30
  Vir­tu­aa­li­to­del­li­suus toi­min­ta­te­ra­peut­tien kou­lu­tuk­ses­sa 
 • Ti 15.5.2018 klo 16.00 – 17.30
  Suo­ma­lai­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den rat­kai­su­ja

Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Teemat

kuntoutus- ja hoitopalvelut, sosiaali ja terveys, tietotekniikka ja tietojenkäsittely

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, opiskelijat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Kitee, Lieksa, Liperi, Outokumpu, Nurmes, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo

Lisätietoja

Hinta

Hin­ta 90 €

Ilmoittautumistiedot

Myös jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan.

Ilmoittautumiset tästä linkistä.