Rasisminvastainen viikko

Valtakunnallinen rasisminvastaisen viikon kampanja on viikolla 12. YK:n rasisminvastaista päivää vietetään samalla viikolla, 21.3. Tänä päivänä, vuonna 1960, poliisi avasi tulen ja tappoi 69 rauhanomaisen mielenosoituksen osanottajaa Sharpevillessa, Etelä-Afrikassa. Vuonna 1966 YK:n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi, ja kehotti kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistuksiaan kaiken rotusyrjinnän poistamiseksi.

Rasisminvastaisen viikon kampanja on tarkoitettu yksilöiden lisäksi erityisesti yhteisöille, kasvattajille, työpaikoille ja kunnille sekä tutkimus- ja viranomaisviestinnän tueksi. Tavoitteena on parempi ymmärrys rasismista yhteiskunnassa sekä rasismista johtuvien ongelmien parempi tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja puuttuminen. Viikolla vaikutetaan ihmisten asenteisiin sekä toimintakulttuureihin tiedottamisella ja toiminnalla.

 

| Rasismista | Viestintä | Ohjelma: Joensuu 2020 |


Miten osallistun?

Yksilöt

Voit osallistua viikon ohjelmaan.

Voit kysyä lähikirjastoltasi vinkkejä rasismiin liittyvästä kirjallisuudesta tai elokuvista.

Voit myös Jellin kautta tutustua monikulttuuriseen yhdistystoimintaan.

Rasistisen rikoksen tapahtuessa, ilmoita siitä aina poliisille tai rasisminvastaiselle työryhmälle! Jos väkivallan uhri on värillinen tai ulkomaalaistaustainen, tulee ilmoitusta jättäessä aina mainita viharikosepäilystä. Myös esimerkiksi ihmisen palvelematta jättäminen etnisyyden perusteella on rikoslain mukaista syrjintää.

Vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan poliisille. Syyt olla ilmoittamatta liittyvät esimerkiksi viharikosten arkipäiväisyyteen, pelkoon ja epätietoisuuteen sekä tuen tarpeeseen.

Kasvattajat ja yhdistykset

Suomen Punaisen Ristin sivuilta löytyy paljon materiaaleja erilaisten toimintojen järjestämiseksi:

Toimijoita kannustetaan yhteistyöhön paikallisten rasisminvastaista työtä tekevien järjestöjen kanssa:

Kouluterveyskyselyjen mukaan syrjivä kiusaaminen on oppilaitoksissa yleistä. Katso erityisesti THL:n vuoden 2017 julkaisu.

Julkiset palvelut ja asiakaspalvelutyö

Asiakastiloista vastaavat työntekijät on hyvä kouluttaa tunnistamaan ja kohtaamaan rasistista ahdistelua ja häirintää. Kyseessä on sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuus ja viihtyvyys.

Rasistista häirintää ja vihapuhetta esiintyy julkisissa tiloissa kuten julkisissa liikennevälineissä, baareissa sekä toreilla. Myös esimerkiksi ostoskeskuksissa, kaupoissa, yliopistossa, liikuntapalveluissa ja Kelassa henkilökunnalta kannattaa kuulostella, ovatko he huomanneet ongelmia työpaikalla.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry järjestää ilmaisia koulutuksia.

Työyhteisöt ja työnantajat

Syrjimätön työpaikka on tärkeää huolehtiessa monikulttuurisen työyhteisön hyvinvoinnista. Yhdenvertaisuussuunnittelu on keino vahvistaa hyvää työkulttuuria.

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus (UTH) on laajin aiheeseen liittyvä tutkimus Suomessa. Monikulttuuriset työpaikat ovat Suomessa yleisiä ja yleistyvät edelleen. Työhyvinvointi maahanmuuttajataustaisten keskuudessa koetaan keskimäärin myönteisesti. Eritaustaisten työntekijöiden tasapuolinen kohtelu on merkittävä resurssi ja toimivan monikulttuurisen työpaikan avaintekijä.

Kunnat, yliopisto, ammattikorkeakoulu, poliisi ja muut viranomaiset

Kampanja tarjoaa erinomaisen alustan esimerkiksi tutkimusviestinnälle sekä viranomaisten tekemälle valistustyölle. Viranomaiset voivat vastata ihmisten huoliin ja kysymyksiin. Erilaisia kohtaamisia sekä tilaisuuksia on helppo järjestää yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden tai yhdistysten kanssa.

Viikosta tavallisesti uutisoidaan, ja se herättää kiivastakin keskustelua. Tähän erityisesti sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun osallistuminen on keino vaikuttaa mielipiteisiin ja oikaista virheellistä tietoa.


Week against racism

Week against racism is a campaign meant for individuals, communities, educators, workplaces, and municipalities. It also supports science communication and the public information work of authorities. The aim is to improve awareness about racism in Finnish society and to improve the identification, prevention, and intervention of problems caused by racism. The week engages the opinions and culture of people through public communication and direct action.

| About racism | Communication | Program: Joensuu 2020 |


How to participate?

Individuals

Join the week’s program.

Ask your library for tips about books and movies that address racism.

Get to know multicultural activities in the area.

In case of a racist crime, always file a police report or inform the anti-racist task group! If a victim of violence is colored or of foreign background, you should always mention about the suspicion of hate crime in the police report. Also, refusing service because of ethnicity is a crime in Finland.

Only a small proportion of hate crimes is reported to the police. Reasons not to report include, for example, the experienced ordinariness of hate crimes, fear and uncertainty, and the need of social support.

Educators and associations

The Finnish Red Cross has a lot of materials on their website for organising different activities:

Cooperation with local associations that do anti-racist work is encouraged:

According to School Health Promotion studies discriminatory bullying in schools is common. Specifically, see this publication by the Finnish institute for wellness and welfare.

Public services and customer work

Employees who take care of public spaces are good to train for identifying and confronting racist harassment. This addresses the safety and comfort of both workers and customers.

Racist harassment and hate speech occurs in public places like on public transport, bars, and marketplaces. It is a good idea to check with the employees if they encounter this also at shopping malls, stores, the university, sports facilities, and Kela.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (North Karelian Society for Social Security) organises free training.

Work communities and employers

A nondiscriminatory workplace is important when looking after the work safety and wellbeing of a multicultural working community. Equality planning is a way to support a good work culture.

Survey on work and well-being among people of foreign origin (UTH) is the most extensive study on the subject in Finland. Multicultural workplaces are common and become more common in the future. On average, work wellbeing is experienced positively. The equality of people with different backgrounds is an important resource and key factor of a well-functioning multicultural work environment.

Municipalities, universities, police, and other authorities

The campaign provides an excellent platform for science communication and the public information work of authorities. Authorities can answer people’s concerns and questions. Public meetings and events are easy to organise with other public services and local associations for outreach.

The week normally has some news coverage and can stimulate some heated conversation. Participation in this discourse is a way to influence opinions and correct misinformation.Muokattu viimeksi: 16.06.2022