TIETOA JA MENETELMIÄ

Tietoa ja menetelmiä-sivulle on koottu vinkkejä lasten osallisuuteen liittyvästä kirjallisuudesta, tutkimuksesta ja hyvistä toimintamalleista ja menetelmistä.

 

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Yhdessä enemmän – vapaaehtoistoiminnan kerhomateriaali yläkouluille
Kerhokeskuksen Yhdessä enemmän kerho-aineiston yläkouluille. Kerhopaketissa on seitsemän kerhokerran kokonaisuus, mutta se on vapaasti muokattavissa  käytettäväksi  myös  yhdessä  esimerkiksi  järjestöjen  oman  materiaalin kanssa.

 

MENETELMIÄ LASTEN JA NUORTEN RYHMÄTOIMINTOIHIN

LASTEN KANSSA LUONTOON – Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen
PEPPI-hankkeen opas antaa ideoita ja välineitä luontoaiheisen toimintapäivän järjestämiseen. Oppaasta löytyy niin yksityiskohtaista tietoa luontotoimintapäivän suunnittelusta, vinkkejä ohjelman järjestämiseen ja tapahtumapaikan valintaan kuin konkreettisia listoja muun muassa tarvittavista varusteista.

Tunne- ja kaveritaitokortit
Suomen mielenterveysseuran Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

Opas vertaisoppimisen menetelmistä
EPTO:n (European Peer Training Organisation, Euroopanvertaiskoulutusjärjestö) laatima tietopaketti vertaisoppimisen menetelmistä. Opas tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille käytännön tietoa, vinkkejä ja neuvoja laadukkaiden vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen. Opas sopii hyvin sovellettavaksi myös nuoria osallistavaan ja nuorten oman asiantuntijuuden esiin nostavaan päihdekasvatustyöhön.

Yli rajojen -menetelmäopas

Suomen Partiolaisten menetelmäopas sisältää 13 toiminnallista rastia. Oppaan rastien avulla pakolaisuuteen ja ennakkoluuloihin liittyviin kysymyksiin voidaan pureutua niin partioryhmien koloilloissa tai muistelemispäivänä ja niin piirin kuin lippukunnankin tapahtumissa. Rastit soveltuvat tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille ikäkausille, mutta niistä on helppo muokata tekemistä myös nuoremmille. Rasteja on helppo soveltaa tilanteen mukaan: niistä voi muodostaa kokonaisen rastiradan tai hyödyntää yksittäisiä rasteja paikasta ja ryhmän koosta riippumatta.

 

ARTIKKELIT JA TUTKIMUKSET

Lapsen osallisuus (30.12.2016)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsen osallisuus ja kuuleminen. 20.11.2015.
Lastensuojelun keskusliitto

Nuorten osallisuus tutkimuksessa. Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Pyyry, Noora 2012.
Nuorisotutkimuksen julkaisuja 30:1.

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Markkula-Kivisilta, Hanna.
Pelastakaa lapset. 2009

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008: menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi lääninhallitusten peruspalveluarvioinnin tuloksiin 20 pilottikunnassa. Gretschel, Anu (toim.).
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi, 2009.

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä. Oranen, Mikko 2007.
Sosiaali- ja terveysministeriö Lastensuojelun kehittämisohjelman osahankeen raportti 31.1. 2007.

Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt. Vehviläinen, Jukka 2006. 
Opetushallitus.

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö. Nuva ry
Suomen nuorisovaltuustojen liitto.

Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku: nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Paakkunainen, Kari (toim.).
Opetusministeriö : Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta, 2004.

Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina. Artikkeleita osallisuudesta. Gretschel,  Anu (toim.) 2002.
Humanistinen ammattikorkeakoulu. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

 

OPINNÄYTETYÖT JA PRO-GRADU TUTKIELMAT

Osallisuus päiväkodissa: Kuinka lasten osallisuus toteutuu kasvattajien näkökulmasta (2017)
Ojala, Mari. Oppinäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät (2016)
Vuorenmaa, Maarit. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Lasten osallisuuden toteutuminen Mikkeliläisen päiväkodin arjessa (2016)
Jantunen Maria, Lempinen Lilli
Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma, Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Osallisuuden mahdollisuudet lasten harrastusryhmässä: tutkimus 8-10-vuotiaiden tyttöjen harrastusryhmän toiminnasta (2016).
Muotka, Riina. Pr-gardu. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos.

Lasten osallisuutta päiväkodissa, Lasten ääni ja vaikuttaminen oppimisympäristössä (2013)
Taipale Tanja
Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa (2013).
Ernvall, Ida ja Jahnukainen, Johannes. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Taidetyöpajanuorten tieto-osallisuuden kokemukset Jyväskylän sosiaali- ja työvoimapalveluissa (2013).
Matilainen, Sari. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

YKSIVANHEMPAISTEN LASTEN OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN LUOVIN MENETELMIN: Perheaiheista ryhmätoimintaa 3–7-vuotiaille (2012)
Möttö, Henna ja Yli-Harja Noora
Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Nuorten osallisuus sijaishuollon aikaisessa sosiaalityössä (2010).
Palomaa, Miia. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Osallisuutta etsimässä: Selvitys nuorisotalo Sillan kävijöiden osallisuuden kokemuksista (2010).
Salminen, Elina. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Nuorten osallisuushankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien merkitys nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi – tarkastelussa neljän hankepaikkakunnan toimintamallit (2007).
Leinonen, Linda. Pro gradu-tutkielma. Kunnallispolitiikka, Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Nuoret ympäristön kehittäjinä.  – Nuorten Ääni –ryhmien menetelmäopas (1999).
Flöjt, Anu. Pro gradu –tutkielma.  Liikunnan ja sosiaalitieteiden laitos/liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.

 

VERKKOLEHTIÄ

ENSKA-lehti
Enska on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti, jonka viisi teemanumeroa vuodessa pureutuu yhteiskuntaamme rohkeasti ja asiantuntevasti heikossa asemassa olevien perheiden näkövinkkelistä.

LAPSEMME-lehti
Lapsemme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti, joka tavoittaa suomalaiset lapsiperheet. Lehteä lukevat myös muut lasten ja nuorten asioista kiinnostuneet.

NUORTEN YSTÄVÄT -lehti
Nuorten ystävät-lehti tiedottaa Nuorten Ystävien toiminnasta ja on myös lastensuojelu-, vammais-, päihde-, mielenterveys- ja työllistämispalveluiden tiedotuslehti. Vastuullisena sisällön- tuottajana toimii Nuorten Ystävien viestintäpalvelut, eri alojen tutkijat sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset.  Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

PERHEHOITO-lehti
Perhehoitoliiton perhehoito-lehti kertoo ajankohtaisimmat perhehoidon tiedot, uudistukset ja uutiset.

UUDISTUVA LASTENSUOJELU -lehti
SOS-lapsikylän julkaisema lehti pureutuu perheiden auttamiseen ja lastensuojelun tilaan Suomessa. Lehdessä haastatellaan asiantuntijoita ja esitellään ratkaisumalleja muun muassa ennaltaehkäisevän työn, perheiden hyvinvoinnin ja lastensuojelun kehittämiseksi. Lehti ilmestyy kolmesti vuodessa.

 


Muokattu viimeksi: 13.02.2020