SÄÄTIÖT, RAHASTOT JA ERI OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENA

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille. Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista.


ALFRED KORDELININ RAHASTO
Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta.

TAMMIKUUN HAKU: Tammikuussa voi hakea suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki ja kohderahastojen apurahoja.
ELOKUUN HAKU :  Säätiö myöntää henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 26 000 ja 13 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja tieteeseen ja kulttuuriin yksityishenkilöille. Yhteisöille myönnettävän kohdeapurahan suuruus on enintään 35 000 euroa.

Esimerkkejä yhdistyksille v. 2021 myönnetyistä apurahoista:

 • Lapin taiteilijaseura: lappilaisten tarinoiden kohtaaminen ja tulkinta osallistavassa monitaiteellisessa, moniaistisessa ja kokemuksellisessa taidetoiminnassa -hankkeen toteuttamiseen. 30000€
 • Saimaan Teatteri ry: Ripari -esityksen toteuttamiseen laivakiertueena Saimaalla kesällä 2022. 15000€
 • Etno-Espa yhdistys ry: Etno-Espa 2022 -nykykansanmusiikkitapahtuman järjestämiseen.13000€
 • Grus Grus Teatteriyhdistys ry: Toiset aivot -klovneriaesityksen valmistamiseen. 8000€
 • Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry: transihmisille, muunsukupuolisille ja cis-naisille suunnatun bändikerhohankkeen toteuttamiseen. 3300€
 • Grus Grus Teatteriyhdistys ry: Toiset aivot -klovneriaesityksen valmistamiseen. 8000€

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä. Tutkimusapurahat jaetaan alkuvuodesta.

Kulttuuriapuraha henkilöille ja yhteisöille:  Kulttuuriapuraha on pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeen apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Apurahan suuruus on enintään 4 000 euroa.

Kehittämisapuraha: yhteisöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kehittämishankeissa apurahat ovat korkeintaan 8 000 euroa.

Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden hakuaika vuonna 2022: 21.9-5.10.2022.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä Alli Paasikiven vuoden 2021 kulttuuri- ja kehittämisapurahoista:

 • Nuorten kirjallisuus- ja sanataideyhdistys ry: Kesälahden kirjallisuusfestivaalin järjestäminen. 4 000 €
 • Kehitysvammatuki 57 ry: Lasten KeMuT 50 vuotta. 4 000 €
 • FinFami Etelä-Pohjanmaa ry: Kulttuurista hyvinvointia mielenterveysomaisille. 3 100 €
 • Pielaveden 4H-yhdistys ry: Kylän aamukahvitoiminnan ja Vaaraslahden nuokkaritoiminnan kehittäminen. 8 000 €
 • OmaKamu ry:  OmaKamu-toiminnan laajentaminen ja kehittäminen Vantaalla. 8 000 €
 • Intersukupuolisten Ihmisoikeudet – ISIO ry: Tiedon lisääminen tuleville vanhemmille intersukupuolisuudesta. 5 000 €

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja.

Hakuaika: vuosittain huhti-toukokuussa.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista 2022:

 • Non Fighting Generation ry: nuorten jengiytymisestä johtuvan väkivallan vähentämiseen. 50000 €
 • Vihreä Keidas ry: matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan, mielenterveys-,päihde- ja vapaaehtoistyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa. 50000 €
 • 4H-säätiö: digitaalisen Helppi-palvelun kehittämiseen, nuorten omaehtoisiin projekteihin, stipendeiksi ja apurahoiksi nuorille sekä 4H-kerhokilpailun ja 4H-yrityskilpailun toteuttamiseen. 35000 €
 • Sirkus Supiainen ry: hankkeeseen ”NÄYTTÄMÖ-teatterin toiminnan kehittäminen Joensuun ydinkeskustassa”. 20000 €
 • Eettisen kaupan puolesta ry: Vainua viherpesu! -mediakasvatusoppaan kirjoittamiseen ja levittämiseen. 20000 €
 • Virtaa Musiikista ry: klassisen musiikin konserttien järjestämiseen ikäihmisten hoiva- ja palveluyksiköissä Uudellamaalla. 4500 €
 • Pääkaupunkiseudun Etsintä ry: etsintäkalustohankintoihin. 3000 €

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijainen päämäärä on edistää korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla sekä korkeatasoista taidetta ja kulttuuria. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan hyväksi. Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella, mutta sillä on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen.

Hakuaika: Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.


KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖ

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.


KANSAN SIVISTYSRAHASTO

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.  Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita. Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.

Hakuaika: vuosittain elokuussa.

Vuodelle 2023 haettavien apurahojen teemana on osallisuus turvalliseen tulevaisuuteen. Tuemme turvallista tulevaisuutta edistäviä hankkeita, joissa on huomioitu osallisuus. Teeman tarkoituksena on kannustaa kestävän rauhan rakentamiseen. Toivomme hankkeita, jotka liittyvät vuosittain päätettävään teemaan. Kaikki hakemukset ovat kuitenkin tervetulleita ja huomioidaan päätöksenteossa.

Esimerkkejä  yhdistyksille vuonna 2022 jaetuista apurahoista:

 • Kulttuuriyhdistys Louhi ry/Louhiteatteri: Teatteriohjaajien työskentely ja matkakorvaukset. 2 500 €. Antti Jussi Kososen rahasto I Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry:  Nuoren festivaaliavustajan työskentely Lieksan Vaskiviikolla. 500 €. Antti Jussi Kososen rahasto I Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Voimistelu- ja Urheiluseura Polvijärven Vauhti ry:  Lasten hiihtopukujen hankinta hiihtoharrastuksen helpottamiseksi. 1 500  €. Antti Jussi Kososen rahasto I Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Hyppy! ry: Hyppy! vammaisyhteisöjen näyttämötaidetapahtuma ja teatteri- ilmaisun koulutukset 1 000 €. Yleisrahasto
 • Irti Huumeista ry: Työyhteisön terveysneuvontatyön koulutus ja eriarvoisuuden ehkäisytoiminnan tukeminen. 3 000 €. Yleisrahasto
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry: Yhteisöllinen lyhytelokuvahanke – jotta kehitysvammaistenyhteiskunnallinen ääni vahvistuisi. 500 €. Lasten ja nuorten puolesta -rahasto

KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka toiminta-alueellaan tukee tieteiden, taiteiden ja muun kulttuuritoiminnan harjoittamista sekä pohjoiskarjalaisten nuorten opiskelua.Tiedeapurahat sekä kulttuuritoiminnan apurahat ovat haettavissa vuosittain marraskuun aikana. Opiskeluapurahat ovat haettavissa vuosittain toukokuussa.

Tiedeapurahat: Tiedeapurahaa voi yksittäisen henkilön lisäksi hakea tutkimusryhmälle, jolloin hakijana on (organisaatio) yliopisto tai tutkimuslaitos.
Apurahat taiteelliseen toimintaan: Apurahoja myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina.
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaan: Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteisöllisesti vaikuttaviin hankkeisiin.
Opiskeluapurahat: opiskeluapurahoja ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkintoa suorittaville pohjoiskarjalaisille– pohjoiskarjalaista syntyperää oleville – nuorille opiskelijoille. Myöntöpäätöksissä painotetaan opintojensa loppuvaiheessa olevia hakijoita. Opiskeluapurahoja ei myönnetä peruskoulu- tai lukio-opintoihin, aikuisopiskeluun eikä jatko-opiskeluun.

Hakuaika: Apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana.

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista yhdistyksille vuodelle 2022:

 • Taito Pohjois-Karjala ry:  Virvittäin verkkoon – käsityöperinne eläväksi ja elämään internetin avulla -kolmivuotisen hankkeen kuluihin. 30 000 €
 • Joensuun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry: Kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseen, matalan kynnyksen exit- strategian toteuttamiseen. 2 000 €
 • Joensuun Parafest ry: Joensuun Parafest 2022 tapahtuman järjestämiseen. 8 000 €
 • Juuan musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:  Juuan musiikkijuhlien 2022 järjestämiskuluihin. 3 000 €
 • Pohjois-Karjalan elokuvayhdistys ry: Lasten ja nuorten elokuvanäytös- ja työpajatoimintaan. 2 500 €

KONEEN SÄÄTIÖ

Koneen Säätiö tukee akateemista humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, ammatillista taiteellista työskentelyä sekä lisäksi monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä.

Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja. Apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.

Koneen Säätiön rahoitusta voi hakea: 

 • akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla
 • ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteen aloilla
 • monialaiseen työskentelyyn edellämainituilla tieteen ja taiteen aloilla
 • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn muuhun edistämiseen tai saattamiseen erilaisille yleisöille
 • poikkeustapauksessa muuhun kulttuurityöhön.

Apurahapäätöksiä ohjaavat säätiön strategiassa määritellyt painopisteet.

Haku-aika: 1.–15.9.2022.


MAJAOJASÄÄTIÖ

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa.


MINELA- SÄÄTIÖ

Minela Säätiön avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria. Myönnetyt avustukset yksittäisille henkilöille tai perheille ovat noin 300 – 1000 euroa ja yhteisöille 500 – 5000 euroa.

VUONNA 2022:

Kevään avustushaku järjestetään 1.4-30.4.2022. Painotamme kevään avustushaussa myönnettävissä avustuksissa lasten ja nuorten liikunnallisiin harrastuksiin tehtyjä tukihakemuksia.

Syksyn avustushaku järjestetään 1.10-31.10.2022. Painotamme syksyn avustushaussa myönnettävissä avustuksissa lasten ja nuorten kulttuurin harrastamista ja osallisuutta edistäviä tukihakemuksia.

Tukimuodot jaetaan kolmeen eri luokkaan

1. Apurahat
• Säätiö voi myöntää apurahoja nuorten kouluttautumiseen säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Apuraha voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki.

2. Stipendit

• Säätiö voi myöntää stipendejä opiskeleville nuorille säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Stipendi on aina rahallinen tai muu taloudellinen, kerralla suoritettava tuki.

3. Avustukset

• Säätiö voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yhdistykselle tai juridisille yhteisöille, jotka järjestävät säätiön tehtävän mukaista toimintaa. Avustusta voidaan myöntää myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tukea ei voida myöntää yrityksille.
• Avustus voi olla kertaluonteinen tai kestää rajoitetun ajan.

Haku-aika:
Avustukset ovat haettavissa kahtena (2) eri hakuaikana kalenterivuodessa;

1. hakuaika 1.4.-30.4.
2. hakuaika 1.10.-31.10.


OLVI-SÄÄTIÖ
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

 • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
 • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
 • lahjakkaiden nuorten opinnot
 • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
 • kotiseututyö
 • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa:
– keväthaku 1.1.-31.3.
– syyshaku 1.7.-30.9.


PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön apurahakäytännöt muuttuvat vuonna 2022. Säätiö ei järjestä enää apurahahakua toiminnallisille hankkeille, vaan käynnistää rahoitusohjelman, johon se itse valitsee mukaan eri toimijoita. Tieteen puolella järjestetään apurahahaku 15.8.–30.9.2022.


RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

 1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa.
 2. Akuuteissa ennalta-arvaamattomissa lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuvissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että ongelma on tilapäinen ja johtunut nimenomaan jostakin yllättävästä tilanteesta, kuten vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta. Myös näiden anomusten käsittelyaika on säännönmukaisesti 1-2 kuukautta.

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ 

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa. Myönnetyt avustukset ovat viime vuosina olleet keskimäärin noin 3.400 euroa.

Hakuaika: Vuoden 2022 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2022 mennessä.

Esimerkkejä säätiön yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista vuonna 2021:

 • African Care. maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattuun kotoutumista edistävään toimintaan ja sen kehittämiseen vuonna 2021. 4000 €
 • Eridan ry. Monikulttuuristen nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Pihlajamäen ja Malmin lähiössä. 1500 €
 • Etelä-Saimaan A-kilta. Etelä-Saimaan A-killan uusien kotisivujen, Facebookin ja Instagramin luominen ja päivitys alle 30-vuotiaiden
  päihdekuntoutujien toimesta. 1000 €
 • Oulun seudun perhehoitajat ry. Oulun seudun perhehoitajat ry:n jäsenperheiden vertaistoiminta vuodelle 2021. 1000 €
 • Setlementti Tampere ry. Kotoutumista ja osallisuutta tukevaa retkitoimintaa maahan muuttaneille naisille.1000 €
 • Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Musiikkileirin järjestäminen, jossa ohjataan kehitysvammaiset henkilöt itse tuottamaan musiikkia. 2000 €

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /Keskusrahasto

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Tammikuun haku
Maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika on tammikuussa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet .Maakuntarahastot jakavat myös Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja.
Lisätietoja

Maaliskuun haku
Maaliskuun haussa jaetaan liikkuvuusapurahoja, Taide²-apurahoja sekä Argumenta-apurahoja. Lisäksi jaossa ovat Kulttuurirahaston soitinkokoelman jousisoittimet.
Lisätietoja

Elokuun haku
Elokuussa on haettavana neljä erilaista apurahaa: liikkuvuus- ja residenssiapurahat taiteilijoille, Museovisio suomalaisille museoille sekä Mullankaivajat-apuraha, jonka tavoitteena on tutustuttaa koululaiset ja lukiolaiset arkeologiseen tutkimukseen.
Lisätietoja

Lokakuun haku
Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat.
Lisätietoja

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahasto

Pohjois-Karjalan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, Pohjois-Karjalan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 13 kunnan alueella. Pohjois-Karjalan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti vain maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoille, maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin.

Hakuaika: 16.1. – 10.2.2023


MUITA AVUSTUKSIA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOKEAIN YSTÄVÄT RY
Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Kaikki lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Sokeain Ystävät ry myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Avustuksia on myönnetty:

– Odottamaton taloudellinen hätä
– Opinnot, Opinnoista valmistuminen
– kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille
– Laitehankinnat
– Lomat

Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilla


TUKILINJAN APURAHAT

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toimimista. Liikunta- tai aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Apurahat suunnataan vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville, toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Niitä voidaan myöntää myös pienten yhteisöjen toimintaan. Lisäksi Tukilinja jakaa apurahoja ja palkintoja yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Henkilökohtaiset apurahat

Yhteisö- ja yhteistyöapurahat

Hakuaika: Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden.


Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää ryhmän tai joukkueen jäsenille esimerkiksi kilpailuun tai opintomatkalle osallistumiseen.


MUUALLA VERKOSSA:

Fingon koontia rahoituslähteistä

SYL apurahatietokanta
Kootusti tietoa erityisesti Suomen eri rahastoista ja apurahamahdollisuuksista eri alueilla. Tietoa erityisesti eri alojen ja opintoasteiden opiskelijoille tarkoitetuista apurahamahdollisuuksista

Säätiöt ja rahastot Kansalaisfoorumin hankerahastohakemistossaMuokattu viimeksi: 07.11.2022