PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

Oppaita sekä tukea projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.


OPPAITA:

Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän opas
Opas on laadittu erityisesti ESR-hankkeiden tarpeisiin mutta soveltuu myös muiden kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaassa (s.58-65) myös erilaisia työpohjia projektien suunnitteluun ja käyttöön Mm. taustaselvitysten määrittelu, ongelmamatriisi, ratkaisumallien määrittely, hyödynsaajien ja hyötyjen määrittely, tavoitteet ja mittarit, hankkeen tuotokset ja työvälineet. -Työministeriö

Projektiopas
Paul Silfverbergin ympäristöministeriölle tekemä projektiopas, jossa soveltuvaa aineistoa myös muuhun projektisuunnitteluun


HANKKEEN / TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN:

Suunta-työkalu hankkeen / toiminnan suunnittelun ja arvioinnin laadintaan  (innokyla.fi)
Suunta-työkalu on suunniteltu ja toteutettu Terveyden edistämisen keskuksessa. Työkalu on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon, ohjelman, strategian tms. suunnittelusta ja/tai arvioinnista.

Projektisuunnitelman työstämisohjeita ja ideoinnin työkaluja (pdf, rakennerahastot.fi)
Projektin vetäjä-oppaan työskentelyohjeita  sekä helppokäyttöisiä työpohjia, joita voidaan käyttää projektin suunnittelussa ja   projektisuunnitelman hahmottamisessa.


HANKKEEN ARVIOINTI:

Näkökulmia ja ohjeita hankkeiden itsearviointiin
Sosiaalitaidon ohjeistus kehittämishankkeissa tehtäville itsearvioinnille.Itsearviointimateriaali on tarkoitettu kehittämishankkeiden työntekijöille välineeksi, jonka avulla voidaan varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineinä
Julkaisu esittelee arvioinnin ja itsearvioinnin projektin työvälineinä. Erityistä huomiota kiinnitetään projektien ja ohjelmien vaikuttavuuteen.

Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin
Oppaassa esitellään miten prosessiarviointia voidaan hyödyntää kehittämisprojektin toteuttamisessa. Prosessiarviointi tarjoaa välineitä ja ajattelutavan kehittämisprosessien seuraamiseen, ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja dokumentoimiseen. -Stakes, FinSoc

Itsearviointi kehittämisen välineenä -opas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n opas yhdistyksille jä järjestöille itsearvioinnista.

Työkirjapohjia projektin itsearviointiin
Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.

Vaikuttavuuden askelmerkit – Työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen
Sitran julkaisu tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen ja yli 20 käytännönläheistä esimerkkiä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä.
Tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia.

 Muokattu viimeksi: 22.12.2021