PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

OPPAITA:

Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän opas
Opas on laadittu erityisesti ESR-hankkeiden tarpeisiin mutta soveltuu myös muiden kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaassa (s.58-65) myös erilaisia työpohjia projektien suunnitteluun ja käyttöön Mm. taustaselvitysten määrittelu, ongelmamatriisi, ratkaisumallien määrittely, hyödynsaajien ja hyötyjen määrittely, tavoitteet ja mittarit, hankkeen tuotokset ja työvälineet. -Työministeriö

Projektiopas
Paul Silfverbergin ympäristöministeriölle tekemä projektiopas, jossa soveltuvaa aineistoa myös muuhun projektisuunnitteluun


HANKKEEN / TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN:

Suunta-työkalu hankkeen / toiminnan suunnittelun ja arvioinnin laadintaan  (innokyla.fi)
Suunta-työkalu on suunniteltu ja toteutettu Terveyden edistämisen keskuksessa. Työkalu on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon, ohjelman, strategian tms. suunnittelusta ja/tai arvioinnista.

Projektisuunnitelman työstämisohjeita ja ideoinnin työkaluja (pdf, rakennerahastot.fi)
Projektin vetäjä-oppaan työskentelyohjeita  sekä helppokäyttöisiä työpohjia, joita voidaan käyttää projektin suunnittelussa ja   projektisuunnitelman hahmottamisessa.

Projektin ja projektin tapahtumien tsekkauslista (Word-tiedosto, kajak.fi)
Kajaanin ammattikorkeakoulun mallipohja projektin toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Projektin viestintätaulukko (Word-tiedosto, kajak.fi)
Kajaanin ammattikorkeakoulun yksinkertainen taulukko projektin viestinnän tehtävien, vastuiden ja aikataulun luomisen tueksi.

Hankkeen loppuraportoinnin runko (Word-tiedosto, sosiaalitaito.fi)
Sosiaalitaidon malli kehittämishankkeen loppuraportointia jäsentäväksi raportointirungoksi.


HANKKEEN ARVIOINTI:

Näkökulmia ja ohjeita hankkeiden itsearviointiin
Sosiaalitaidon ohjeistus kehittämishankkeissa tehtäville itsearvioinnille.Itsearviointimateriaali on tarkoitettu kehittämishankkeiden työntekijöille välineeksi, jonka avulla voidaan varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

Onnistumiskartoitus
Innokylän sivuilta löytyvä onnistumiskartoitus on menetelmä, jolla luodaan katsaus tehtyyn projekti- ja arviointityöhön. Onnistumiskartoitus tukee päätöksentekoa nostamalla tehdystä työstä esille niitä asioita, jotka koettiin joko tärkeiksi, vaikeiksi, työtä edistäviksi tai haittaaviksi. Tavoitteena on oppia projektissa tehdystä työstä ja huolehtia siitä, että saatua oppia hyödynnetään myös jatkossa. Työvälineen sisältöjä voi muokata ja soveltaa omiin tarkoituksiin sopivaksi.

Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineinä
Julkaisu esittelee arvioinnin ja itsearvioinnin projektin työvälineinä. Erityistä huomiota kiinnitetään projektien ja ohjelmien vaikuttavuuteen.

Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin
Oppaassa esitellään miten prosessiarviointia voidaan hyödyntää kehittämisprojektin toteuttamisessa. Prosessiarviointi tarjoaa välineitä ja ajattelutavan kehittämisprosessien seuraamiseen, ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja dokumentoimiseen. -Stakes, FinSoc

Itsearviointi kehittämisen välineenä -opas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n opas yhdistyksille jä järjestöille itsearvioinnista.

 


Muokattu viimeksi: 03.09.2020