Hankkeet


#Ihan Diginä! –hankkeen (2018-2021) tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arjen ja toiminnan siirtymistä digitaaliseen aikaan, kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta. Huomio suunnataan erityisesti kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisvaiheeseen, itselliseen asumiseen sekä arjen ja vapaa-ajan toimintaan. #Ihan Diginä! –hankkeessa kokeillaan ja treenataan Lue lisää…


ALISA-Alaikäiset sairasta omaistaan hoitavat -projektin päämääränä on kehittää pitkäaikaissairasta vanhempaansa hoitavien lapsien ja heidän perheidensä tunnistamista, tavoittamista ja tukemista paikallisen yhteistyöverkoston kanssa.


  Päätavoitteena Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n Aulis-hankkeessa on työikäisen mielenterveyskuntoutujan toimintakyvyn paraneminen ja osallisuuden lisääntyminen. Hankkeen toiminnalla tuetaan mielenterveyskuntoutujia, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arjen ja elämän haasteisiin. Kohderyhmänä ovat 18 – 60 vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuntoutujat. Lue lisää


Culture Open: Creating Culture Together –hankkeen tarkoituksena on edistää vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin Joensuussa ja Petroskoissa. Tavoitteena on saavutettavien ja osallistavien kulttuuripalveluiden kehittäminen kohderyhmille. Osana hanketta toteutetaan saavutettavuuskartoitus ja kattavuuskysely paikallisista kulttuuripalveluista, joilla selvitetään Joensuun kulttuurilaitosten toimivuutta Lue lisää…


DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! on Suomen kesäyliopistojen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa työikäisten digiosaamista. Digitalisaatiokehitys tuo mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan, mutta vaatii myös jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja jakamisessa sekä erilaisten Lue lisää…


Ehtoovirkku -hankkeen (STEA Elämänote-ohjelma 2018-2021) tarkoituksena on tarjota aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa Rantakylä-Utra -alueen ikäihmisille harrastus- ja vertaisryhmien, koulutusten, arjen kotiavun ja ystävätoiminnan sekä tapahtumien ja retkien välityksellä. Suunniteltujen toimintojen avulla edistetään ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden Lue lisää…


Rääkkylän Varpasalossa on aloitettu valuma-alueen kunnostustoimet Heinälammin-alueella. Kyseisessä ympäristössä ei ole enää avovettä (järvisyys 0%). Aluetta ei ole voinut käyttää viljelyalueena, siellä ei kasva puustoa ja vedet rehevöityvät ravinteiden päästessä Saimaaseen. Hankkeen rahoittavat Ely-keskus sekä Hypönniemen ja Varpasalon kalavesien osakaskunnat. Lue lisää…


Hyvä Me!- hanke on Joensuun Setlementti ry:n STEA rahoitteinen, kolmivuotinen kehittämishanke, jossa luodaan lähiöiden (Joensuun Rantakylä, Noljakka, Lieksan Rantala) yhteisöllistä toimintakulttuuria ja 2020-luvun asukasosallisuutta. Tavoitteena on vähentää eritaustaisten asukkaiden toisiinsa kohdistamia ennakkoluuloja ja tehdä asukkaiden kanssa alueesta parempi paikka asua. Lue lisää…


SENIORITALO-HANKE – OSALLISTAVAA JA AKTIVOIVAA TOIMINTAA OUTOKUMMUSSA IKÄIHMISILLE Ikäihmisille osallistavaa ja aktivoivaa toimintaa Outokummussa. Kerhotoiminta on maksutonta ja toimintoihin voi osallistua omien voimavarojen mukaan. Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön. Mahdollisuus pyytää myös kuljetus toimintoihimme kohtuullisen matkan päästä soita ja kysy lisää. Kaipaatko sisältöä Lue lisää…


Ilmastokorttelit -hanke on osa Joensuun vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Ilmastokorttelit keskittyy avoimessa haussa valikoituviin kortteleihin, joiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa kokeillaan ja kehitetään uusia vihreitä ratkaisuja. Hankkeessa edistetään myös vihreää yrittäjyyttä sparrauksella ja kokeiluilla, järjestetään ilmastoaiheista pop up -tapahtumia, sekä suunnitellaan Lue lisää…


Yhteensä: 36