Hankkeet


#Ihan Diginä! –hankkeen (2018-2021) tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arjen ja toiminnan siirtymistä digitaaliseen aikaan, kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta. Huomio suunnataan erityisesti kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisvaiheeseen, itselliseen asumiseen sekä arjen ja vapaa-ajan toimintaan. #Ihan Diginä! –hankkeessa kokeillaan ja treenataan Lue lisää…


ALISA-Alaikäiset sairasta omaistaan hoitavat -projektin päämääränä on kehittää pitkäaikaissairasta vanhempaansa hoitavien lapsien ja heidän perheidensä tunnistamista, tavoittamista ja tukemista paikallisen yhteistyöverkoston kanssa.


ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima hanke, jossa osatoteuttajina ovat Kotikartanoyhdistys ry ja Siun sote sekä yhteistyökumppaneina Pohjois-Kajalan Mielenterveydentuki ry, Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset FinFami ry ja Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus. Hanketta Lue lisää…


  Päätavoitteena Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n Aulis-hankkeessa on työikäisen mielenterveyskuntoutujan toimintakyvyn paraneminen ja osallisuuden lisääntyminen. Hankkeen toiminnalla tuetaan mielenterveyskuntoutujia, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arjen ja elämän haasteisiin. Kohderyhmänä ovat 18 – 60 vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuntoutujat. Lue lisää


Culture Open: Creating Culture Together –hankkeen tarkoituksena on edistää vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin Joensuussa ja Petroskoissa. Tavoitteena on saavutettavien ja osallistavien kulttuuripalveluiden kehittäminen kohderyhmille. Osana hanketta toteutetaan saavutettavuuskartoitus ja kattavuuskysely paikallisista kulttuuripalveluista, joilla selvitetään Joensuun kulttuurilaitosten toimivuutta Lue lisää…


DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! on Suomen kesäyliopistojen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa työikäisten digiosaamista. Digitalisaatiokehitys tuo mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan, mutta vaatii myös jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja jakamisessa sekä erilaisten Lue lisää…


  STEA Elämänote-ohjelma 2018-2021   EHTOOVIRKKU-HANKE: Ehtoovirkku -hankkeen tarkoituksena on tarjota aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa Rantakylä-Utra -alueen ikäihmisille. Suunniteltujen toimintojen avulla edistetään ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla järjestetään mm. erilaisia ryhmiä, koulutuksia, tapahtumia Lue lisää…


Mitä Goals -hanke on? Osattomuutta ennaltaehkäisevää ja yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä purkavaa toimintaa turvapaikanhakija-, pakolais- ja venäläistaustaisille nuorille. Harrastus-, vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamista sekä työnhaussa ohjaamista. Rasisminvastaista työtä turvallisemman arkiympäristön luomiseksi Pohjois-Karjalassa. Kaksisuuntaisesti integroivaa toimintaa kantaväestölle ja maahanmuuttajataustaisille. ​ Hankkeen taustaa Lue lisää…


Rääkkylän Varpasalossa on aloitettu valuma-alueen kunnostustoimet Heinälammin-alueella. Kyseisessä ympäristössä ei ole enää avovettä (järvisyys 0%). Aluetta ei ole voinut käyttää viljelyalueena, siellä ei kasva puustoa ja vedet rehevöityvät ravinteiden päästessä Saimaaseen. Hankkeen rahoittavat Ely-keskus sekä Hypönniemen ja Varpasalon kalavesien osakaskunnat. Lue lisää…


Hyvä Me!- hanke on Joensuun Setlementti ry:n STEA rahoitteinen, kolmivuotinen kehittämishanke, jossa luodaan lähiöiden (Joensuun Rantakylä, Noljakka, Lieksan Rantala) yhteisöllistä toimintakulttuuria ja 2020-luvun asukasosallisuutta. Tavoitteena on vähentää eritaustaisten asukkaiden toisiinsa kohdistamia ennakkoluuloja ja tehdä asukkaiden kanssa alueesta parempi paikka asua. Lue lisää…


Yhteensä: 35