Aluepalvelu


Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattorit, Viittomakielinen kirjasto ja Yritystä!-hanke ovat tuottaneet viittomankielisiä videoita, joiden ideoiden avulla voi päivittää tietoja työelämästä sekä tietoa esimerkiksi yrittäjyydestä. Kaikki videot ovat viittomakielisiä ja niissä on valittavana tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi. Lue lisää.


Selvityshenkilöt ovat kartoittaneet sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja ja tehneet 39 ehdotusta, joilla lapsi- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan uudistuvassa toimintaympäristössä. Vuonna 2020 lasten ja perheiden sote-palvelut siirtyvät maakunnille ja sivistys- ja opetustoimi jäävät kuntiin. Toimintaympäristön muutos edellyttää vahvaa ja yhtenäistä kansallista Lue lisää…


Kukaan ei tunnu tietävän, mikä taho vastaa mistäkin asiasta ja kenen puoleen pitäisi kääntyä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisusta ”Paljon sote-palveluita tarvitsevat ihmiset keskiöön”. Myös asiakkaita auttavat ammattilaiset ovat usein neuvottomia. Toisten työtä ei tunneta, eikä yhteistyölle ole Lue lisää…


VTM Tuomo Laihialan väitöstutkimuksen Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista : huono-osaisuus, häpeä ja ansaitsevuus mukaan kolme neljästä ruoka-avun saajasta kärsii syvästä taloudellisesta huono-osaisuudesta. Kokemus taloudellisesta niukkuudesta ja eriarvoisuudesta sisältää tulojen riittämättömyyden, kykenemättömyyden huolehtia veloista sekä kokemuksen riittämättömästä tuesta asuinkunnalta. Taloudellisten vaikeuksien Lue lisää…


Kansalaisyhteiskunta on yksi suomalaisen yhteiskunnan kulmakivistä. Oikeusministeriön yhteydessä toimivan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) visiona vuosille 2017–2021 on, että kansalaistoiminta Suomessa on tulevaisuudessakin elävää ja autonomista, ja vahvistaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua. Vision mukaan järjestöt edistävät muuttuvassa toimintaympäristössä yhteiskunnan ketterää kehitystä. Toimintasuunnitelmassaan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan Lue lisää…


Syrjäytymisestä aiheutuu inhimillisten haasteiden lisäksi huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen muodossa Sitran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa ”Syrjäytymisen hinta – case investoinnin kannattavuuslaskelmasta” on esitetty ensimmäistä kertaa vahvaan empiiriseen aineistoon perustuva arvio syrjäytymisen Lue lisää…


Yhteensä: 428