Aluepalvelu


Ikäinstituutin sivuilta löydät uusimpia materiaaleja ja julkaisuja mm. Yhteisöllisyyttä asuinalueille ja asumiseen -opas Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvityshankkeen (2016-2017) tuottama opas iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden edistämiseen. Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportti Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen tekemä selvitys Lue lisää…


Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudesta varhaiskasvatuslaista, jossa lapsen etu nostetaan keskiöön. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan myös nostamalla henkilöstön osaamistasoa.Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lailla vahvistetaan myös varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Lue lisää.


Kyselyllä selvitettiin, millaiseksi kokonaisuudeksi hyvinvoinnin edistäminen kunnissa mielletään, kuinka haja-asutusalueet ja liitoskunnat tulevat huomioiduiksi hyvinvoinnin edistämistyössä ja kuinka sote-uudistuksen arvioidaan vaikuttavan maaseutualueiden palveluihin. Vastaukset perustuvat paikkatietopohjaisen luokituksen mukaan harvaan asuttua maaseutua sisältävien kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiin. Tutustu raporttiin.


Raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla. Raportissa käytetty arviointiaineisto on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja aluehallintovirastoista. Siinä on hyödynnetty Tilastokeskuksen tuottamia kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavaa tilastoaineistoa. Lisäksi raportissa on hyödynnetty Lue lisää…


Kirja on ajankohtainen puheenvuoro sosiaalisen kuntouksen näkökulmista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalvelujen muutosvaiheessa. Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen kuntoutuksen sijoittumista osaksi palvelujärjestelmää. Toinen osa tarkastelee erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen lähestymistapoja. Viimeisessä osassa kuvataan sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ja toiminta-alueita. Kirjoittamiseen on osallistunut Sosiaalisen Lue lisää…


FinTerveys 2017 -tutkimus on laaja kansallisesti edustava terveystarkastustutkimus. Tutkimusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansanterveysratkaisut-osasto yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa terveys- ja hyvinvointipolitiikan suunnittelua ja arviointia varten luotettavat tiedot Suomen aikuisväestön ja sen osaryhmien terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, Lue lisää…


Omaishoitosopimuksen tehneitä hoitajia oli vuonna 2016 THL:n tilastojen mukaan noin 44 000 henkilöä. Kelan pari vuotta sitten omaishoitajille tekemässä valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa havaittiin, että vain hyvin pieni osa, noin 5 % omaishoitajista, ilmoitti pääasialliseksi syyksi omaishoitoon psykiatrisen sairauden. Mielenterveyden häiriöt ovat kuitenkin yleisiä. Lue lisää…


Yhteensä: 475