Aluepalvelu


Avain säätiön Oivallus-työväline on kehitetty sosiaalisten taitojen itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi. Se auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä sosiaaliset taidot käytännössä tarkoittavat ja herättelee pohtimaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia muihin. Työvälineen avulla voidaan nostaa esille asiakkaan Lue lisää…


  Julkilausuma 17.5.2019 VAMMAISTEN IHMISTEN YHDENVERTAISUUS ON VARMISTETTAVA VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSESSA Me allekirjoittaneet vammaisjärjestöt edellytämme, että tulevassa vammaispalvelulaissa henkilökohtaista apua koskevasta säännöksestä poistetaan voimavaraedellytys. Voimavaraedellytys asettaa eri tavoin vammaiset henkilöt täysin eriarvoiseen asemaan suhteessa henkilökohtaisen avun saamiseen. Henkilökohtainen apu on kehitysvammaisille Lue lisää…


Kuntaliiton terveydenhuollon laatuopas on uudistettu ja erityistä huomiota on kiinnitetty perusterveydenhuollon laatumittareihin. Opas on tarkoitettu terveydenhuollon palveluntuottajille laatutyön tukemiseksi. Se noudattaa OECD:n laatukehikon jäsennystä: asiakaslähtöisyys, saatavuus, hoidon turvallisuus ja vaikuttavuus. Tavoitteena on suositella sellaisia laatumittareita, joiden avulla palveluntuottajat voivat kehittää Lue lisää…


SOSTEn Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaali – ja terveysjohtajista  70 prosenttia piti hallinnon selkeyttä, kustannusten nousun hillintää sekä integraatiota niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonkin kesken erityisen keskeisenä sote-uudistuksen onnistumiselle. Näiden toteutumiseen valmistellussa sote-uudistuksessa ei kuitenkaan luotettu. Sosiaali- ja terveyspalvelut Lue lisää…


Ensimmäinen nelivuotiaisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus toteutettiin 290 kunnassa. Tutkimuksen mukaan myös suurin osa nelivuotiaiden vanhemmista voi hyvin. He ovat tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Joka kolmas vanhemmista tuntee kuitenkin laiminlyövänsä Lue lisää…


Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Kokemus saattaa olla järkyttävä rikoksen uhrille ja aiheuttaa voimakkaita tunteita sekä ahdistavaa epätietoisuutta. Rikoksen uhri tarvitsee helposti ymmärrettävää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Yksi iso osa selviytymistä Lue lisää…


OECD:n maa-arviointi nuorisopolitiikasta esittelee Suomelle joukon suosituksia, jotta erityisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret pääsisivät koulutukseen ja työelämään nykyistä nopeammin ja helpommin. Eri toimialojen tuet tulee sovittaa yhteen siten, että ne kannustavat nuorta ammattiin pätevöittävään koulutukseen ja työnhakuun. Vastaava OECD-raportti nuorille Lue lisää…


Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytyneet saavat apua ja palveluja myöhemmin kuin koulutetut ja työssä olevat taustalla olevista ongelmista huolimatta. Tämä koskee esimerkiksi lastensuojelun sijoituksia, psykiatrista osastohoitoa ja päihdehoitoa. Tutkimuksen aineistona ovat kaikki vuonna 1987 Suomessa syntyneet. Lue lisää…


Valtakunnallisen Kokemustoiminta-verkoston julkaisema opas on kirjoitettu avuksi ja tueksi kokemustoiminnassa mukana oleville henkilöille ja tahoille. Oppaan tarkoitus on avata kokemustoiminnan maailmaa, kokemustoiminta-verkostoa ja selkeyttää eri toimijoiden roolia siinä. Oppaan tarkoituksena on myös jakaa kokemustoimintaverkostossa hyviksi havaittuja käytänteitä kaikkien saataville. Tutustu Lue lisää…


Yhteensä: 248