Jelli (Pohjois-Karjala)


SOSTEn toteuttamassa järjestöjen ennakointiselvityksessä kartoitetaan kattavasti järjestöjen ennakoinnin tilaa ja ennakointiin liittyviä tulevaisuuden toiveita. Kyselyn tulokset osoittavat, että järjestöiltä löytyy tietoa ja osaamista ennakoinnista sekä tahtotila kehittää toimintaansa sen suhteen. Lisäksi niillä on oman alansa asiantuntemus vahvuutenaan. Yhdistämällä kyseistä asiantuntemusta Lue lisää…


Valtakunnallisia järjestöjä pyydettiin arvioimaan Sosten järjestöbarometriin, millainen on niiden autonomia toimia ja kehittää edelleen toimintaansa itse määrittelemiensä sääntöjen mukaan ilman että ulkopuoliset tahot määräävät sitä liiaksi. Hieman yli puolet (58 %) järjestöjen toiminnanjohtajista pitää järjestönsä autonomiaa riittävänä ja lähes joka Lue lisää…


Me-säätiö kutsui sata nuorta ympäri Suomea kehittämään ratkaisuja, joita he olisivat tarvinneet, ettei heidän elämänpolkunsa olisi ollut niin kivikkoinen. Tuore raportti 100 nuorta kehittäjää kokoaa yhteen reilun sadan nuoren kokemukset ja työpajoissa syntyneet kehittämisideat – heidän omalla äänellään. Tutustu julkaisuun


Innokylän tuore innovaatiokatsaus tarjoaa käytännönläheisiä keinoja, joilla maakuntien, kuntien, valtion hallinnon ja järjestöjen työntekijät voivat edistää asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kykyä ohjata oman elämänsä suuntaa, mahdollisuuksia osallistua palvelujen kehittämiseen ja oman yhteisön toimintaan. Mallit ovat konkreettisia kentällä Lue lisää…


Itä-Suomen yliopiston yleisen kasvatustieteen opiskelijat tekevät Pro Gradu -tutkielmaa järjestöjen palkkatyöntekijöiden osaamisesta ja järjestötyön osaamisvaatimuksista. Tutkimusaineistoa kerätään kyselylomakkeella, johon toivotaan mahdollisimman monen Pohjois-Karjalan alueen järjestön palkkatyöntekijän vastaavan. Kysely löytyy tästä linkistä. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 20 minuuttia. Kyselyyn voi Lue lisää…


Mielenterveydestä ja sen häiriöistä viestiminen voi olla haastavaa, sillä häiriö näkyy harvoin päällepäin. Jokainen ihminen on yksilö, joten myös mielenterveyden häiriöt voivat esiintyä yksilöillä eri tavoin. Myös stigma eli häpeäleima vaikuttaa siihen, että mielenterveyden ongelmista on vaikea puhua. Tämä työkalupakki Lue lisää…


Kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielin. Toimielimen tulee varmistaa, että kunnan eri hallinnonalat toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä ja päihdeoloja seurataan. Toimielimen tehtävänä on myös jakaa tietoa päihdehaitoista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Terveyden Lue lisää…


Yhteensä: 683