Jelli (Pohjois-Karjala)


    Vastaa vapaaehtoistoiminnan kyselyyn ja olet mukana kehittämässä Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoimintaa! Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa vapaaehtoistoiminnan kehittämistarpeita Pohjois-Karjalassa. Kysely on suunnattu maakunnan järjestöille, yhdistyksille, seurakunnille sekä muille organisaatioille, joilla on vapaaehtoistoimintaa.   Kysely sisältää taustatietojen lisäksi neljä osiota: vapaaehtoistoiminnan kehittämistarpeet Lue lisää…


Lasten ja nuorten säätiön julkaisema opas esittelee konkreettisesti nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttämiä hyviä käytäntöjä ja toimintamenetelmiä. Oppaan vinkit on koottu säätiön toiminnasta, mutta se soveltuu kaikille nuoria työssään kohtaaville ideatyökaluksi. Opas rakentuu itsenäisistä luvuista, joita voi tarkastella osio kerrallaan: Toiminnan suunnittelu Toiminnan Lue lisää…


Verkkojulkaisu herättelee tarkastelemaan päihdekasvatusta ja -kulttuuria kriittisesti. Monitahoisissa artikkeleissa pohditaan nuorten päihdekokemuksia ja päihdekasvattajien toimintaa sekä tarkastellaan yleistä asenneilmapiiriä. Julkaisussa kurkistetaan suomalaiseen päihdekulttuuriin ja nykynuorten kokemusmaailmaan niin ammattilaisten, tutkijoiden kuin nuorten itsensä silmin. Julkaisu sopii nuorten kanssa työtään tekeville aikuisille Lue lisää…


Ikäinstituutin sivuilta löydät uusimpia materiaaleja ja julkaisuja mm. Yhteisöllisyyttä asuinalueille ja asumiseen -opas Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvityshankkeen (2016-2017) tuottama opas iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden edistämiseen. Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportti Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen tekemä selvitys Lue lisää…


Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudesta varhaiskasvatuslaista, jossa lapsen etu nostetaan keskiöön. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan myös nostamalla henkilöstön osaamistasoa.Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lailla vahvistetaan myös varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Lue lisää.


Kyselyllä selvitettiin, millaiseksi kokonaisuudeksi hyvinvoinnin edistäminen kunnissa mielletään, kuinka haja-asutusalueet ja liitoskunnat tulevat huomioiduiksi hyvinvoinnin edistämistyössä ja kuinka sote-uudistuksen arvioidaan vaikuttavan maaseutualueiden palveluihin. Vastaukset perustuvat paikkatietopohjaisen luokituksen mukaan harvaan asuttua maaseutua sisältävien kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiin. Tutustu raporttiin.


Yhteensä: 494