Lähijohtamisen oppikirja sosiaalialalle


Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt Lähijohtaminen sosiaalialla -oppikirja. Julkaisu on sisällöltään geneerinen johtamisosaamisen oppikirja ja kohdentuu vahvasti sosiaalialan kontekstiin.

Kirja koostuu työelämän osaamisvalmiuksien kannalta aihekokonaisuuksiin ryhmitellyistä artikkeleista.  Eri artikkeleissa seurataan kuvitteellisen palvelujohtajan arjen johtamista. Johtamisen teoreettinen sisältö konkretisoituu hänen käytännön työnsä esimerkkien kautta

Julkaisu soveltuu hyvin myös opiskelijan työharjoittelujaksoilla toimiville ohjaajille sekä sosiaalialan opettajille. Sitä voi hyödyntää myös täydennyskoulutuksessa.

Tutustu julkaisuun Metropolia-ammattikorkekoulun verkkosivuilla

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala,