Pro Gradu –tutkielma Pohjois-Karjalan alueen järjestöjen palkkatyöntekijöiden osaamisesta ja järjestötyön osaamisvaatimuksista nyt luettavissa

Itä-suomen yliopiston yleisen kasvatustieteen opiskelijoiden Minna Pataman ja Sirja Tanskasen Pro Gradu –tutkielma ”Järjestöjen palkkatyöntekijöiden osaaminen ja järjestötyön osaamisvaatimukset” on nyt julkaisu. Tutkielmassa on tutkittu Pohjois-Karjalan alueen järjestöjen palkkatyöntekijöitä sähköisen kyselyn sekä haastatteluiden avulla. Kyselyyn vastasi 50 järjestöjen palkkatyöntekijää, minkä lisäksi haastateltiin viittä eri järjestöjen palkkatyöntekijää.

Tutkielman tuloksissa järjestöjen palkkatyöntekijöiden osaamisen ja järjestötyön osaamisvaatimuksien kokonaisuudesta erottuu kuusi erilaista tasoa:
1) henkilökohtaiset ominaisuudet
2) mentaaliosaaminen
3) laaja-alaiset taidot
4) sosiaalinen osaaminen
5) järjestöosaaminen sekä
6) työtehtäväkohtainen osaaminen.

Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyy erityisesti työntekijän persoonallisuus sekä henkilökohtaiset taidot ja kokemukset. Mentaaliosaamisessa korostuivat kognitiiviset taidot, kuten ennakointi- ja soveltamiskyky. Sosiaalinen osaaminen koostuu sosiaalisista taidoista, ihmistuntemuksesta, tunnetaidoista ja työyhteisötaidoista. Laaja-alaisia taitoja olivat kehittäminen ja viestintätaidot. Järjestöosaaminen on järjestötyön luonteeseen liittyviä tekijöitä kuten aatteellisuus ja arvomaailma, järjestötoiminnan ymmärtäminen, verkostotyöskentelyn vahva rooli sekä järjestötyön kahtiajakoisuus. Työtehtäväkohtaista osaamista olivat talous- ja hallinto-osaaminen, johtaminen sekä käytännön toimintaan liittyvät työtehtävät. Erityisesti järjestöjen palkkatyöntekijöiden sosiaalisuus, sosiaaliset taidot, verkostotyöskentelytaidot sekä järjestömaailman tunteminen korostuivat tutkielman tuloksissa.

Kiitos kaikille kyselyyn ja haastatteluihin vastanneille!

Koko julkaisu on luettavissa täältä

Lisätiedot:

Minna Patama,minna.patama@gmail.com
Sirja Tanskanen, sirja.tanskanen@gmail.com

Asiasanat

työllisyys, työllistäminen, palkkatuki,