Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2019 esityksiä lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin parantamiseksi

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan. Kertomus sisältää myös arvion lasten oikeuksien ja elinolojen kehityksestä maassamme sekä tarvittavista lainsäädännön uudistustarpeista.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2019: harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta?-julkaisussa luodaan katsaus muutostekijöihin lasten hyvinvoinnissa ja Suomen lapsipolitiikassa jaottelulla vahvuudet-heikkoudet-uhat-mahdollisuudet. Vuosikirjaa varten pyydettiin laajasti viranomaisilta, järjestöiltä sekä yksittäisiltä asiantuntijoilta lausunnot halli-tuskauden toimista ja niiden vaikutuksista lapsiin