Info-Lango: Maksutonta etäneuvontaa Suomessa elämisestä 14 kielellä

Tarjolla maksutonta etäneuvontaa 14 kielellä, Info-Lango

Tarvitsevatko teidän kansainväliset asiakkaat lisää neuvontaa Suomessa elämisestä? Suomalainen kulttuuri ja tapa hoitaa asioita tuovat haasteita maahanmuuttajille.  Tästä syystä Info-Lango tarjoa monikielistä etäneuvontaa kaikille maahanmuuttajille 14 kielellä. Palvelu on maksutonta ja helppokäyttöistä.

Info-Lango, monikielistä etäneuvontaa omalla kielellä
Monikielinen etäneuvontapalvelu on maksutonta ja avointa kaikille.  Neu­von­taa an­ne­taan 14 eri kie­lel­lä (arabia, dari, Farsi, englanti, espanja, kiina, somalia, sorani, suomi, swahili, thai, venäjä, tikrinja ja viro) pu­he­li­mit­se ja Sky­pen avul­la. Pal­ve­lus­ta saa opas­tus­ta esi­mer­kik­si asu­mi­seen, työ­e­lä­mään, kou­lu­tuk­seen, va­paa-ajan viet­toon sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Maahanmuuttajat saavat neuvontaa omalla tai tutulla kielellä oman kulttuurin näkökulmasta. Näin ymmärrys syntyy nopeammin ja kirkkaammin ja kotoutuminen helpottuu. Asi­a­kas voi soit­taa suo­raan neu­vo­jal­le tai va­ra­ta pal­ve­luajan etu­kä­teen nettisivuilta, jolloin neu­vo­ja soit­taa asi­ak­kaal­le so­vit­tu­na ajan­koh­ta­na.
Palveluajat löytyvät Info-Langon netti– ja Facebook– sivuilta.

Nettisivuilta (www.info-lango.fi ) löytyy lisätietoa palvelusta ja opastusvideot kaikilla kielellä sekä esite.

Info-Lango, advice on living in Finland in your own language

Info-Lango multilingual service offers guidance and information on subjects such as housing, work, education, hobbies, taxing system as well as social and health services in Finland. The service is free of charge and available to everyone. You will get advice, either by phone of Skype, in 14 languages including English, Russian, Chinese, Spanish, Estonia and Arabic. You can contact the adviser yourself on the service’s hours or book an appointment beforehand on the website. The adviser will then contact you on the appointed time. Our website and our Facebook languages are multilingual, and you can also. You can also watch our info videos about the service in twelve different languages on our website. Info-Lango is a service developed by Pudasjärvi City’s Good Start in Northern Ostrobothnia project. Info-Lango expanded to a nationwide service in May 2017.

Info-Lango on Pudasjärven kaupungin Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (ESR) kehitetty palvelu, joka laajentui valtakunnalliseksi toukokuussa 2017. Neuvontapalvelu tulee jatkumaan hankeen päättymisen jälkeenkin.

Annamme mielellämme lisätietoa Info-Langon palveluista.

Marguerite Guibert, Projektikoordinaattori            Aili Jussila, Projektiassistentti
Puh. 050 463 8103                                                       Puh. 050 4302198
marguerite.guibert@pudasjarvi.fi                             aili.jussila@pudasjarvi.fi

 

Lue lisää