Kuntien ehkäisevässä päihdetyössä parannettavaa

Kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielin. Toimielimen tulee varmistaa, että kunnan eri hallinnonalat toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä ja päihdeoloja seurataan. Toimielimen tehtävänä on myös jakaa tietoa päihdehaitoista ja keinoista niiden vähentämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja aluehallintoviraston (AVI) tekemän selvityksen perusteella vuonna 2016 ehkäisevän päihdetyön rakenteet olivat monessa kunnassa heikot ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli merkittäviä puutteita.

Lue lisää.

Asiasanat

päihteet, päihteettömyys, hyvinvointi, sosiaaliala,