Tuore väitöstutkimus: Syvä taloudellinen huono-osaisuus keskeisin syy turvautua ruoka-apuun

VTM Tuomo Laihialan väitöstutkimuksen Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista : huono-osaisuus, häpeä ja ansaitsevuus mukaan kolme neljästä ruoka-avun saajasta kärsii syvästä taloudellisesta huono-osaisuudesta. Kokemus taloudellisesta niukkuudesta ja eriarvoisuudesta sisältää tulojen riittämättömyyden, kykenemättömyyden huolehtia veloista sekä kokemuksen riittämättömästä tuesta asuinkunnalta. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi yli kaksi viidestä kärsii myös muista hyvinvoinnin vajeista, kuten heikosta henkisestä ja fyysisestä terveydestä, masennuksesta, yksinäisyydestä ja jopa nälästä.
Ruoka-apuun turvautuvat naiset kokevat miehiä useammin terveytensä huonoksi ja tulonsa riittämättömiksi. Syvimmät elämänlaadun vajeet, kuten yksinäisyyden, nälän ja elämässä pärjäämättömyyden kokeminen, ovat miehillä kuitenkin yleisempiä.

Lue  lisää